АПЕЛ

 

 

Согласно Програмата за работа и согласно Законот за заштита и спасување и Законот за шуми, ЈП „Паркови и зеленило“ презема мерки и активности за превентивно делување во врска со заштитата од можни шумски пожари и други пожари на отворен простор во наредниот период.

Во пресрет на престојниот викенд, како и по најава на високи температури ги информираме граѓаните при посета на излетничките места Парк-шума „Водно“, Парк на природата „Гази Баба“, СРЦ „Сарај“ и СРЦ езеро „Треска“ на зголемена будност и мобилност од опасност на настанување на евентуални пожари на отворен простор.

Како неопходни мерки за намалување на опасноста од пожари, ЈП „Паркови и зеленило“ упатува апел до сите граѓани на Р.Македонија:

 

- да не се пали оган на отворен простор и на необезбедени места;

- да не се фрла стакло, стаклени шишиња и друг стаклен отпад;

- да не се врши  палење на отпад и друг запалив материјал;

- да не се фрлаат отпушоци од цигари и догорчиња.

 

Граѓанска должност на секој граѓанин е во случај да забележи пожар на отворен простор да го пријави најбрзо што може во надлежните институции. Најпрво треба да се пријави во противпожарната служба на бројот 193 и во Подрачното одделение на Дирекцијата за заштита и спасување, во зависност на подрачјето каде се наоѓа пожарот. 


 

* * * 

 


Në pajtim me Programin e punës dhe në pajtim me Ligjin për mbrojtje dhe shpëtim dhe Ligjit për pyjet,

NP “Parqe dhe gjelbërime” ndërmori masa dhe aktivitete për veprim parandalues në drejtim të mbrojtjes nga shfaqja e mundshme e zjarreve në pyjet dhe të shfaqjes së zjarreve tjera në hapësira të hapura gjatë periudhës vijuese.

Në pritje të vikendit, si dhe për shkak të paralajmërimit të temperaturave të larta, i njoftojmë qytetarët që gjatë vizitës së vendeve për piknikë dhe shëtitje në suaza të Park – pyllit “Vodno”, Parkut të natyrës “Gazi Baba”, QRS “Saraj” dhe në QRS liqeni “Treska”, të jenë të kujdesshëm, të gatshëm dhe me zgjuarsi të parandalojnë rrezikun e shfaqjes së zjarreve eventuale në mjedise të hapura.

Si masa të domosdoshme për zvogëlimin e rrezikut të shfaqjes së zjarreve, NP “Parqe dhe gjelbërime” u apelon të gjithë qytetarëve të R. së Maqedonisë:

 

- të mos ndezin zjarre në mjedise të hapura dhe në vende të pasigurta;

- të mos hedhin qelqe, shishe nga qelqi dhe mbeturina tjera nga qelqi;

- të mos ndezin mbeturina dhe materiale tjera të ndezshme;

- të mos hedhin bishta dhe mbetje të cigareve.

 

Është obligim i çdo qytetari që në rastet kur vërejnë zjarre në mjedise të hapura ti paraqesin ato në një afat sa më të shkurtër kohorë deri te institucionet kompetente.

Zjarret e tilla së pari duhet të paraqiten në shërbimin zjarrfikës në numrin 193 dhe në Seksionin  rajonal të Drejtorisë për mbrojtje dhe shpëtim, në varësi prej territorit ku janë shfaqur zjarret.

 

27.04.2018

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet