Еко-акција по повод Ден на планетата Земја

 

Вчера (22 април), на Денот на планетата Земја, 50тина административни работници од ЈП „Паркови и зеленило“ се приклучија на акцијата за чистење на Градскиот парк, организирана од Go Green – Биди Зелен и International Balkan University. Во акцијата, покрај директорот на „ЈП Паркови и зеленило“ и вработените, се вклучија и најмладите, преку кои сакаме да испратиме порака за одговорно, свесно и совесно однесување кон животната средина, град и пошироко. И дека секој несоодветно фрлен отпадок е всушност загадување на самите нас.

 

* * *

 

Aksioni ekologjik me rastin e Ditës së planetit Tokë

 

Dje (22 prill), me rastin e Ditës së planetit Tokë, 50-të punëtorë të administratës së NP “Parqe dhe gjelbërime” iu bashkëngjitën aksionit për pastrim të Parkut të qytetit, të organizuar nga Go – Green – Bëhu i gjelbër, International Balkan University. Në këtë aksion, përskaj drejtorit të NP “Parqe dhe gjelbërime” dhe të punësuarve, u kyçën edhe më të rinjtë, përmes të cilëve duam që të dërgojmë një porosi për sjellje të përgjegjshme, të vetëdijshme dhe të ndërgjegjshme ndaj mjedisit jetësorë, në suaza të qytetit dhe më gjerë. Dhe se çdo mbeturinë e hedhur në fakt paraqet ndotje nga vetë ne.

   

 

  

23.04.2018 

 

 

 

 

 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet