Се поставуваат држачи за знамиња низ градот

 

Денес на бул.„Партизански одреди“ екипите од секторот „Механизација“ започнаа да работат на позицинирање на местата за поставување на државни знамиња. Поточно се работи на унифицирање на висината на сите предвидени места за држачи на знамиња, на уличните светилки низ улиците и булеварите во гардот. Околу 500 - 550 држачи за знамиња, колку што се поставени низ локации во градот, ќе се фиксираат на висина од 5 метри. Воедно, на местата каде нема или се оштетени држачите, ќе се изврши промена и поставување на нови метални држачи.

Поставување на знамиња се врши при одбележување на државни празници, посета на државни делегации, државни избори, денови на жалост и сл.

Ова се дел од активностите предвидени во програмата за работа на ЈП Паркови и зеленило во соработка со Град Скопје.

 

* * *

 

Sot në bul. “Aradhet partizane” ekipet e sektorit “Mekanizimi” filluan që të punojnë për pozicionimin e vendeve për vendosjen e flamujve shtetërore. Më saktë, po punohet për unifikimin e lartësisë së të gjitha vendeve të parapara për vendosjen e mbajtësve të flamujve, në poçet rrugore nëpër rrugët dhe bulevardet e qytetit. Rreth 500 – 550 mbajtës të flamujve, aq sa janë vendosur nëpër lokalitetet e qytetit, do të fiksohen në një lartësi prej 5 metrave. Në të njëjtën kohë, në vendet ku nuk hasen ose ku janë të dëmtuar mbajtësit, do të realizohet zëvendësimi i tyre dhe vendosja e mbajtësve të rinj nga metali.

Vendosja e flamujve realizohet gjatë shënimit të festave shtetërore, gjatë vizitës së delegacioneve shtetërore, gjatë zgjedhjeve shtetërore si dhe gjatë shënimit të ditë zisë dhe etj. Këto janë një pjesë e aktiviteteve të parapara në programin e punës së NP “Parqe dhe gjelbërime” në bashkëpunim me Qytetin e Shkupit.

 

 

   

 

19.04.2018

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet