Реконструкција на стар тревник во Топанско Поле

 

 

 

Изминативе денови се изврши реконструкција на јавна површина од 3920м2 во населбата Топанско Поле, помеѓу бул.„Македонска Косовска бригада“ и ул.„Методија Митевски - Брицо“. Се работи за стар тревник кој сега е хортикултурно уреден со поставување на целосно нова хидрантска мрежа, систем за полевање – прскалки и засадување на нова трева.

Оваа површина ќе биде интензивно одржувана со секојдневно полевање од страна на нашите екипи.

 

***

 

Rikonstruksioni i sipërfaqes së vjetër barishtore në Fushë Topanë

 

Ditëve që lamë pas, u realizua rikonstruksioni i sipërfaqes barishtore prej 3920 m2 në vendbanimin Fushë Topanë, në mes bul. “Brigada Maqedono – Kosovare” dhe rr. “Metodija Mitevski – Brico”. Kemi të bëjmë me një sipërfaqe të vjetruar barishtore e cila tani është rregulluar për nga aspekti hortikulturorë me ç’rast është realizuar instalimi i tërësishëm i rrjetit të ri të hidrantit, sistemi për ujitje – spërkatëse si dhe u realizua mbjellja e barit të ri.

Kjo sipërfaqe do të mirëmbahet në mënyrë intensive me ujitje të përditshme nga ana e ekipeve tona në terren.

   

18.04.2018

 

 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet