Соработка на ЈП со Здружение на граѓани Младите можат

 

Изминативе дена со донација на стотина сезонски цвеќиња од видот viola ЈП „Паркови и зеленило“ ја поддржа акцијата која беше реализирана на неколку локации во централното подрачје на Скопје. Всушност, тимот на „Младите можат“ ги врати бетонските блокови во нивната примарна намена – жардиниери наменети за зеленило. Тие во нив засадија љубичици и ги обележаа со порака „Место за растение, не за отпад“ за да ги потсетува граѓаните да не фрлаат отпадоци во нив.

Под мотото - Доста хибернација, време е за еко акција! – младите повикаа да се грижиме за нашиот град, за и градот да се грижи за нас, а ЈП „Паркови и зеленило“ соработува со сите здруженија и граѓани кои се  заложуваат за истото.  

 

* * *  

 

 

Ditëve që lamë pas, me donacionin prej qindra luleve sezonale të llojit “Viola”, NP “Parqe dhe gjelbërime” e përkrahu aksionin që u realizua në disa lokalitete të pjesëve qendrore të qytetit të Shkupit. Në fakt, ekipi i shoqatës civile “Të rinjtë munden” i riktheu blloqet e betonit në qëllimin primarë të përdorimit të tyre – në zhardineri që i dedikohen gjelbërimit. Ata në të njëjtit i mbollën lule vjollcat dhe i shënuan me porosinë vijuese: “Vende për bimët dhe jo për mbeturina”, që ti përkujtojnë qytetarët se nuk duhet të hedhin mbeturina në të njëjtit.Me moton – “Mjaft me hibernacione, koha është për aksion! – të rinjtë përcollën ftesën që të kujdesemi për qytetin tonë, por edhe qyteti ynë të kujdeset për ne, kurse NP “Parqe dhe gjelbërime” realizon bashkëpunime  me të gjitha shoqatat civile që orvaten për këto vlera dhe synime.

 

 

  

  

 

   

16.04.2018

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet