Акцијата за раззеленување на Скопје во полн ек!

 

Проектот на Град Скопје за садење на нови 10.000 листопадни дрвја низ градот се одвива динамично.

Денес се изврши уредување на зелените површини со садење на околу 140 дрвја на следниве локации: реон Ѓорче Петров на улица „Македонска војска“, бул.„ Партизански одреди“, реон Аеродром на бул.„В.С.Бато“, реон „Кале“ кај Камнениот мост, реон Чаир во парк Чаир, реон Центар кај Народна Банка на Р.М, реон Капиштец во парк „Македонија“, реон „11 Октомври“ на бул.„Борис Трајковски“ и ул.„Народни херои“. Активностите на оплеменување, уредување и одржување на јавните зелени површини во гардот, се приоритет и цел  за зачувување на животната средина.

 

 

* * * 

 

Aksioni për gjelbërimin e Shkupit në fazë të realizimit të plotë ! 


 

Projekti i Qytetit të Shkupit për mbjelljen e 10.000 fidanëve të rinj gjetherënës nëpër qytetin tonë, po zhvillohet në mënyrë dinamike.

Sot u realizua rregullimi i sipërfaqeve të gjelbëruara me mbjelljen  e rreth 140 fidanëve në lokalitetet vijuese: rajoni Gjorçe Petrov në rrugën “Ushtria maqedonase”, bul. “Aradhet partizane”, rajoni Aerodrom në bul. “V.S. Bato”, rajoni “Kalaja” afër Urës së Gurit, rajoni i Çairit në parkun e Çairit, rajoni “Qendër” afër Bankës Popullore të R.M.-së, rajoni Kapishtec në parkun “Maqedonia”, rajoni “11 Tetori” në bul. “Boris Trajkovski” dhe rr. “Heronjtë e popullit”. Aktivitetet lidhur me fisnikërimin, rregullimin dhe mirëmbajtjen e sipërfaqeve të gjelbëruara në qytet, paraqesin prioritet dhe qëllim të ruajtjes së mjedisit jetësorë.

 

  

 

 

 

 

13.04.2018

 

 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet