Се средува зеленилото на патот кон с.Горно Нерези

 

Нашите екипи деновиве извршуваат средување на зеленилото на патот кон с.Горно Нерези до Етно Комплексот „Македонско село“ на падините на парк-шумата Водно. Вегетацијата во овој период е под постојан раст, особено во вонградската средина каде е доста распространета, и треба редовно одржување. Така, покрај самата сообраќајна лента со соодветна механизација – косилки, се врши кастрење на гранки од дрвја, кроење на грмушки и косење на трева. Исто така, се изврши и чистење на зеленилото  со собирање на смет и отпадоци, и расчистување на места претворени во диви депонии. Воедно, апелираме до сите сограѓани да внимаваат каде го складираат  отпадот и совесно и одговорно се однесуваат кон природата и зеленилото. Ова се дел од  активности за одржување на вонградското зеленилото, каде изминатиов период екипите работеа во С.Р.Ц „Сарај“ и делови од локалитетот Кањон „Матка“.

 

* * *

 

Po rregullohet gjelbërimi në rrugën drejtë fshatit Nerez i Epërm

   

 

Ekipet tona, këto ditë po realizojnë rregullimin e gjelbërimit në rrugën drejtë fshatit Nerez i Epërm deri te Etno Kompleksi “Fshati Maqedonas” në pjesët e poshtme të park – pyllit “Vodno”. Vegjetacioni gjatë kësaj periudhe kohore është në rritje të vazhdueshme, në veçanti në mjediset jashtë urbane, ku i njëjti është tejet i përhapur dhe ku shfaqet nevoja për mirëmbajtjen e rregullt të tij. Kështu që, përskaj vetë shiritit të trafikut me mekanizimin përkatës – kositëset, po realizohet krasitja dhe prerja e degëve të drunjve, krasitja e kaçubave dhe kositja e barit. Gjithashtu, u realizua edhe pastrimi i gjelbërimit që përcillet me mbledhjen e mbeturinave dhe hedhjeve si dhe pastrimi i vendeve të shndërruara në deponi informale. E shfrytëzojmë këtë rast që të apelojmë deri te të gjithë bashkëqytetarët që të mbajnë llogari për atë se ku i deponojnë mbeturinat dhe me ndërgjegje, vetëdije të lartë dhe me përgjegjësi të sillen ndaj natyrës dhe gjelbërimit. Këto janë vetëm një pjesë të aktiviteteve lidhur me mirëmbajtjen e gjelbërimit jashtë urban, ku gjatë periudhës së kaluar ekipet tona u angazhuan me aktivitete punuese në Q.R. “Saraj” dhe në disa pjesë të lokalitetit Kanioni “Matka”.

 

 

  

  

12.04.2018

 

 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet