Уредено ново зеленило на бул."Видое Смилевски Бато"

 

Во соработка со Град Скопје во рамките на Проектот за раззеленување на градот во претпријатието пристигнаа новите листопадни садници, кои од денес  нашите екипи ќе започнат да ги садат. Денес е предвидено да се засадат првите 150 садници од видот: fraxinus globosa, malus floribunda, ulmus pendula, liquidambar styraciflua и fraxinus juspidea и тоа на следните локации: бул „В.С.Бато“, бул „Х.Т.Карпош“, бул.„Илинден и ул. „Словенечка“.

Садењето на дрвјата ќе се одвива во фази, етапно на планирани локации, како и  ќе се дополнуваат веќепостоечките  дрвореди низ гардското зеленило.

Денес во присуство на градоначалникот на Град Скопје Петре Шилегов, градоначалникот на општина Аеродром Златко Марин и директорот на ЈП Паркови и зеленило Ardijan Muça на бул. „Видое Смилевски Бато“ се изврши садење на садници од видовите:

fraxinus juspidea (јасен) – 20 садиници,

        liquidambar styraciflua – 10 садници и

malus floribunda (украсна јаболка) - 5 садници.

Исто така, на повеќе локации низ градското зеленило екипите од секторот „Подигање зеленило“ активно работат на уредување на зелени површини.

Деновиве се завршија активностите  за реконструкцијата на дел од страничното зеленило на бул.„Видое Смилевски Бато“.

Се уреди  странично зеленило - зелен плоштад на потег од семафорите кои водат до Рамстор, сè до експозитурата на Стопанска Банка во општина Аеродром.

На површина од 2.410м2 се работеше на целосна реконструкција на веќепостоечката тревна површина, каде со изнесување на шут се расчисти просторот и се нанесе плодна земја. Исто така се изврши валирање и сеење на тревно семе. За тековно одржување на зеленилото се постави нов систем за полевање со хидранти.

 

* * *

 

U rregullua gjelbërimi i ri në bul. Vidoe Smilevski Bato 

 

Në bashkëpunim me Qytetin e Shkupit dhe në suaza të Projektit për gjelbërimin e qytetit, në NP “Parqe dhe gjelbërime” kanë arritur fidanët e rinj gjetherënës, dhe nga dita e sotme ekipet tona do të fillojnë me mbjelljen e tyre. Sot është paraparë që të mbillen 150 fidanët e parë të llojit: “Fraxinus globosa”, “Malus floribunda", “Ulmus pendula”, “Liquid ambar styra ciflua” dhe “Fraxinus juspidea” në lokalitetet vijuese: bul. “V.S.Bato”, bul. “H.T.Karposh”, bul. “Ilinden” dhe në rrugën “Slloveneçka”.

Mbjellja e fidanëve do të realizohet në faza, në etapa janë planifikuar edhe lokalitetet e mbjelljes si dhe plotësimi i aleve ekzistuese të drunjve në suaza të gjelbërimit urban.

Sot në prani të Kryetarit të Qytetit të Shkupit, z. Petre Shilegov, kryetarit të komunës së Aerodromit, z. Zllatko Marin dhe drejtorit të NP “Parqe dhe gjelbërime”, z. Ardijan Muça, në bul. Vidoe Smilevski Bato, u realizua mbjellja e fidanëve të këtyre llojeve:

“Fraxinus juspidea (frashër) – 20 fidanë,

“Liquid ambar styraciflua” – 10 fidanë dhe

“Malus floribunda” (molla stolisëse) - 5 fidanë.

Gjithashtu në më shumë lokalitete, në suaza të gjelbërimit urban ekipet e sektorit “Ngritja e gjelbërimit” në mënyrë aktive po punojnë në drejtim të rregullimit të sipërfaqeve të gjelbëruara.

Këto ditë përfunduan aktivitetet lidhur me rikonstruksionin e një pjese të gjelbërimit anësorë në bul. “Vidoe Smilevski Bato”.

U rregullua edhe gjelbërimi anësorë – sheshi i gjelbërimit duke filluar nga semaforët që shpijnë drejtë Ramstorit, deri te ekspozitura e Stopanska bankës në komunën e Aerodromit.

Në sipërfaqen prej 2.410 m2 u punua në drejtim të rikonstruksionit të tërësishëm të sipërfaqeve ekzistuese barishtore, me këtë rast përmes mënjanimit të mbeturinave ndërtimore u pastrua e tërë hapësira dhe u fisnikërua me dheun e frytshëm. Gjithashtu u realizua edhe shtresimi dhe mbjellja e farave të barit. Në drejtim të mirëmbajtjes rrjedhëse u instalua edhe sistemi i ri i ujitjes me hidrantë. 

 

 

 

  

 

 

  

 

04.04.2018 

 

 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet