Уредување на зеленилото на бул.„Х.Т.Карпош“

 

Уредување и реконструкција на зеленило периодов се врши на повеќе локации низ градското зеленило. Екипите од секторот „Подигање зеленило“ деновиве извршија целосно уредувањето на страничното зеленило – зелен коридор на бул.„Кристијан Тодоровски Карпош“. Се работеше на хортикултурно уредување на зелени површини на потег од раскрсницата со ул.„Џон Кенеди“ до почетокот на средната жардиниера долж булеварот, на површина од околу 1.130м2 површина. Исто така, се инсталира  целосно нов систем за полевање на зеленилото, целосно нова хидрантска мрежа - вграден систем капка по капка и хидранти, каде ќе следи озеленување на просторот.

Истовремено дел од екипите работат на реконструкција, уредување и просторно средување на повеќе локации низ градското зеленило и тоадоуредување на зеленилото на потег од езерцето кај Стадионот до бул.„Илинден“ во прв дел на Градски парк, бул.„Видое Смилевски Бато“ во нас.Ново Лисиче, ул.„Методија Митевски Брицо“ во општина Чаир, бул.„ Втора Македонска Бригада“ во општина Чаир, на бул.„Србија“ како и на ул.„Борис Трајковски“ во општина Кисела Вода.

 

* * *

 

U rregullua gjelbërimi në bul. “Hristrijan Todorovski Karposh”

 

 

 

Kushtet e volitshme klimaterike, gjatë periudhës që lamë pas mundësuan realizimin e aktiviteteve nga ekipet tona. Ekipet e sektorit “Ngritja e gjelbërimit” këto ditë e realizuan rregullimin e tërësishëm të gjelbërimit anësorë – korridorit të gjelbërimit në bul. “Hristijan Todorovski Karposh”. U punua në drejtim të rregullimit hortikulturorë të sipërfaqeve të gjelbërimit duke filluar nga udhëkryqi me rr. “Xhon Kenedi” deri në fillim të zhardinerisë së mesme përgjatë bulevardit me një sipërfaqe prej rreth 1.130 m2. Gjithashtu, u realizua edhe instalimi i sistemit të ri për ujitjen e gjelbërimit si dhe instalimi i rrjetit të ri të hidrantëve – sistemi i llojit të ujitjes “pikë më pikë”, pas kësaj do të pasojë edhe gjelbërimi përkatës i hapësirës. 

Në të njëjtën kohë, disa nga ekipet punojnë në rindërtimin, rregullimin dhe   rregullimin hapësinor në disa vende përgjatë gjelbërimit të qytetit: peizazhit të gjelbërimit në një lëvizje nga pellgja pranë stadiumit deri në bulevardin"Ilinden" në pjesën e parë të Parkut të Qytetit Vidoe Smilevski Bato në lagjen  Novo Lisice, rruga "Metodija Mitevski Brico" në komunën e Çairit, bulevardin "Brigada e dytë maqedonase" në komunën e Çairit, në bulevardin "Sërbija" si dhe në rrugën Boris Trajkovski në komunën e Kisela Voda.

 

 

   

02.04.2018 

 

 

 

 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet