Уредено зеленилото во дворот на Домот на културата во Автокоманда

 

 

Во соработка со Град Скопје и општина Гази Баба, нашите екипи периодов работеа на уредување на зелената површина во дворот на Домот на културата во населбата Автокоманда.

Уредувањето на просторот во дворот на Домот на културата „Димитар Влахов“, се изврши етапно. Опфатена е целосна реконструкција на тревната површина на дворното место од околу 400м2, поставена е комлетно нова хидрантска мрежа со прсклаки за полевање на зеленилото, по што следуваше хортикултурно доуредување на зеленилото. Се засадија 80 зимзелени садници од видот туја.

Како ЈП чија дејност е подигање и одржување на јавни зелени површини на подрачјето на град Скопје, нашата цел е постојано инвестирање и вложување во истите. Ова е дел од заложбите за зачувување на урбаното зеленило и животната средина.

 

 

* * *

 

 

U rregullua gjelbërimi në oborrin e Shtëpisë së kulturës në Autokomandë

 

Në bashkëpunim me Qytetin e Shkupit dhe me komunën e Gazi Babës, ekipet tona gjatë kësaj periudhe punuan në drejtim të rregullimit të sipërfaqes së gjelbëruar në oborrin e Shtëpisë së kulturës në vendbanimin e Autokomandës.

 

Rregullimi i hapësirës në oborrin e Shtëpisë së kulturës “Dimitar Vllahov”, u realizua në etapa. Me këtë aktivitet u përfshi rikonstruksioni i tërësishëm i sipërfaqeve të barit në suaza të oborrit me një sipërfaqe prej rreth 400 m2, u realizua edhe vendosja e tërësishme e rrjetit të ri të hidrantit me spërkatëset për ujitjen e gjelbërimit, pas kësaj pasoi edhe rregullimi hortikulturorë i gjelbërimit. Gjatë këtij aktiviteti u mbollën 80 fidanë halorë të llojit “Thuja”.

 

Si ndërmarrje publike, veprimtaria e së cilës është ngritja dhe mirëmbajtja e sipërfaqeve të gjelbëruara publike në territorin e qytetit të Shkupit, qëllimi ynë është përkujdesja dhe investimi i vazhdueshëm në këto sipërfaqe. Këto janë pjesë e orvatjeve tona për ruajtjen e gjelbërimit urban dhe të mjedisit jetësorë.

 

   

 

27.03.2018  

 

     

 

 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet