Садење на зимзелени садници, во пресрет на пролетта

 

Денес, во пресрет на Денот на пролетта, нашите екипи извршија садење на зимзелени садници на бул.„Крсте Петков Мисирков“ спроти Т.Ц.Мавровка.

Во садењето и уредувањето со засадување на садици учествуваше и В.Д. Директорот Ardijan Muça, заменик- градоначалник на Град Скопје Енвер Малиќи, и вработени во претпријатието, кои ја поддржаа акцијата за оплеменување на зеленилото низ градот. Како општествено одговорно претпријатие и со сè поголемото значење за заштитата на зеленилото и подигање на нови зелени површини низ градот, треба совесно да придонесуваме за одржување на животната средина. Долж булеварот на средната жардиниера е планирано да се засадат околу 250 зимзелени садници од видот туја, како соодветни видови кои ќе придонесат за прочистување на воздухот поради големата фрекфенција на сообраќај.

Исто така, деновиве и на бул.„Гоце Делчев“ се изврши уредување на зеленилото со засадување на околу 17.000 парчиња на цветен расад од видот виола во повеќе бои.

Воедно, во тек се и редовните активности на екипите, средување на јавните зелени површини низ гардот, косење на тревните површини, кроење и кастрење на вегетацијата и одржување на чистотата.

 

 

* * *

 

Sot, në vigjilje të Ditës së pranverës, ekipet tona realizuan mbjelljen e fidanëve halorë në bul. “Kërste Petkov Misirkov” përballë Q.T. “Mavrovasja”.

Në këtë aktivitet të mbjelljes dhe rregullimit të fidanëve morri pjesë edhe U.D. Drejtor, z. Ardijan Muça, zëvendës – Kryetari i Qytetit të Shkupit, z. Enver Maliqi dhe të punësuarit e ndërmarrjes sonë, që përkrahën aksionin për fisnikërimin e gjelbërimit në qytetin tonë. Si ndërmarrje me përgjegjësi të lartë shoqërore duke e theksuar në veçanti rëndësinë e madhe të mbrojtjes së gjelbërimit dhe ngritjes së sipërfaqeve të reja të gjelbërimit nëpër qytet, me ndërgjegje dhe vëmendje duhet të kontribuojmë për mirëmbajtjen e mjedisit jetësorë.

Përgjatë bulevardit në suaza të zhardinerisë së mesme, është planifikuar që të mbillen rreth 250 fidanë halor të llojit “Thuja” , si lloj përkatës që do të kontribuojë për pastrimin e ajrit për shkak të frekuencës së lartë të komunikacionit.

Gjithashtu, këto ditë edhe në bul. “Goce Dellçev” u realizua rregullimi i gjelbërimit me mbjelljen e rreth 17.000 copëve të rasatit të luleve të llojit “Viola” në më shumë ngjyra.

Në të njëjtën kohë, në rrjedhë janë edhe aktivitetet e ekipeve tona lidhur me rregullimin e sipërfaqeve të gjelbëruara publike nëpër qytet, kositjet e sipërfaqeve të mbuluara me barë, krasitja e vegjetacionit si dhe mirëmbajtja e pastërtisë.

 

 

 

   

 

  

20.03.2018

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet