Хортикултурно уредување на зеленилото во Градски Парк

 

 

                    

 

Последниве денови екипите на ЈП „Паркови и зеленило“ работат на хортикултурно уредување на дел од зеленилото во Градски Парк.

Во облик на алпинетум се уреди просторот спроти Хотел Канет и езерцето кај Стадионот со површина од 4.400 м², со околу стотина зимзелени садници, миничетинари, украсни грмушки и перени.

Воедно, ќе се засадат околу 250  парчиња на сезонски цветен расад во повеќе бои, каде колоритно ќе се оплемени зеленилото.

Исто така, на тревната површина се постави и нова хидрантска мрежа од 700 метри, се заменија оштетените прскалки и се инсталираа нови за наводнување на зеленилото.

Ова е втората фаза од активностите за уредување на јавните зелени површини. Освен извршената реконструкција на тревната површина на овој дел, се уредува и делот спроти паркингот, пред Фонтаната „Лотосов цвет“, со површина од 1.900 м².

Како дел од програмата за работа предвидена во делот на реконструкција на зелени површини за јавна употреба, етапно се зазеленуваат парковски површини, блоковско зеленило, како и делови на булеварско зеленило. 

 

* * *

 

Rregullimi hortikulturorë i një pjese të gjelbërimit në Parkun e Qytetit

 

Ditëve të fundit, ekipet e NP “Parqe dhe gjelbërime” po punojnë në drejtim të rregullimit hortikulturorë të një pjese të gjelbërimit në suaza të Parkut të Qytetit.

 

Në trajtë të aplinetumit u rregullua hapësira përball Hotel “Kanet” dhe liqenit afër Stadionit me një sipërfaqe prej 4.400 m2, me rreth qindra fidanë halorë, kreshta të vegjël, kaçuba stolisëse dhe perenë.

 

Në të njëjtën kohë do të mbillen rreth 250 copë të rasatit të luleve sezonale në më shumë ngjyra, me ç’rast me ngjyra të llojllojshme do të fisnikërohet gjelbërimi.

 

Gjithashtu, në sipërfaqen e barit u instalua edhe rrjeti i ri i hidrantit prej rreth 700 metra, u zëvendësuan spërkatëset e dëmtuara dhe u instaluan spërkatëse të reja për ujitjen e gjelbërimit.

 

Kjo është faza e dytë e aktiviteteve lidhur me rregullimin e sipërfaqeve të gjelbëruara publike. Përskaj rikonstruksionit të realizuar të sipërfaqeve të barit në këtë pjesë, po rregullohet edhe pjesa përball parkingut, para shatërvanit “Lulja e zambakut të ujit”, me një sipërfaqe prej 1.900 .

 

Si pjesë e programit të punës, është paraparë edhe rikonstruksioni i sipërfaqeve të gjelbëruara për përdorim publik, në etapa po gjelbërohen sipërfaqet e parqeve, gjelbërimi i blloqeve, si dhe pjesët e gjelbërimit të bulevardeve.

 

 

 

 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet