Учество во „Денови на пролетта - Денови на екологијата“

 

 

ЈП „Паркови и зеленило“ се вклучи со свој допринос во реализација на проектот „Денови на пролетта – Денови на екологијата“ во организација на Град Скопје, а во соработка со ЈП „Комунална хигиена“, Пакомак и UNDP.

Претпријатието обезбеди 23 дрвени тезги-штандови за презентирање на експонатите изработени од рецилкиран материјал од страна на изложувачите. Тезгите  се поставени околу бината Школка, каде на 19 март ќе се изведе пригодна програма, со цел подигнување на јавната свест за зачувување на животната средина и сепарирање и рециклирање на отпадот.

Традиционално, претпријатието обезбеди сто цвеќиња од видот виола, кои ќе бидат насадени во близина на бината од страна на членовите на Здружението на лица со интелектуална попреченост „ПОРАКА“.

ЈП „Паркови и зеленило“, како претпријатие чија основна дејност е одржување и грижа за зеленилото во Град Скопје, секогаш е отворено за поддршка и вклучување во настани и акции за заштита и унапредување на животната средина  и подигнување на свеста на граѓаните за истата.

* * *

NP “Parqe dhe gjelbërime” me kontributin e saj u përfshi në realizimin e projektit “Ditët e pranverës – Ditët e ekologjisë”, në organizim të Qytetit të Shkupit dhe në bashkëpunim me NP “Higjiena komunale”, “Pakomak” dhe UNDP.

Ndërmarrja siguroi 23 tezga nga druri – shtande për prezantimin e eksponateve të punuara nga materialet e ricikluara nga ana e ekspozuesve.

Tezgat janë vendosur rreth skenës “Guaska”, ku më datën 19 mars do të realizohet programi me rastin e lartpërmendur, me qëllim të vetëm që të ngritët vetëdija publike për ruajtjen e mjedisit jetësorë dhe për klasifikim dhe riciklim të mbeturinave.

Në mënyrë tradicionale, ndërmarrja siguroi një qind lule të llojit “viola”, të cilët do të mbillen në afërsi të skenës nga ana e anëtarëve të Shoqatës së personave që ballafaqohen me pengesa intelektuale “PORAKA – POROSIA”.

NP “Parqe dhe gjelbërime”, si ndërmarrje e cila si veprimtari themelore ka mirëmbajtjen dhe përkujdesjen për gjelbërimin në qytetin e Shkupit, çdo herë është e hapur për përkrahje dhe për përfshirje në evenimente dhe aksione që për fokus kanë mbrojtjen dhe avancimin e mjedisit jetësorë dhe ngritjen e vetëdijes së qytetarëve për këto vlera.

  

 

 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet