Екипите на терен во полн погон!

 

Деновиве продолжува садењето на пролетен цветен расад, откако претходно беше прекинато поради снежната покривка што го зафати Скопје кон крајот на февруари. Над 11 000 нови цветови од видот виола ќе ги украсат следните локации: Градски Парк, парк „Македонија“, Ректорат, Кале, Карпош 1 и 2 и делот пред Зоолошката градина. А ќе се изврши и дополна од истите на местата каде што има потреба.

Во населба Топанско Поле, на ул. Методија Митевски е поставена хидрантна мрежа, а во тек е и поставување на прскалки, додека на бул. „Христијан Тодоровски Карпош“ се поставува систем капка по капка и е во завршна фаза.

А овие неколку дена екипите на сектор „Дрвореди“ ги кастрат сувите гранки во паркот во Чаир, како превенција од кршење на истите.

Екипите на терен го даваат својот максимум, пролетта може да пристигне!

* * *

Ekipet në terren në gjendje të plotë funksionale

 

Këto ditë po vazhdon mbjellja e rasatit pranverorë të luleve, pasi që më parë ky aktivitet u ndërpre për shkak të reshjeve të borës që përfshiu Shkupin kah fundi i muajit shkurt.

Më shumë se 11 000 lule të reja të llojit të violës do ti stolisin këto lokalitete: “Parku i qytetit”, parku “Maqedonia”, “Rektorati”, “Kalaja”, “Karposh 1 dhe 2” dhe pjesa para Kopshtit zoologjik. Gjithashtu do të realizohen edhe plotësimet përkatëse në vendet në të cilat do të shfaqet nevoja për këtë gjë.

Në vendbanimin Fushë Topanë, në rr. “Metodija Mitevski” është instaluar rrjeti i hidrantit dhe në rrjedhë është instalimi i spërkatësve, kurse në bul. “Hristijan Todorovski  Karposh” po instalohet sistemi i ujitjes pikë më pikë që është në fazë përfundimtare.

Ditëve që lamë pas, ekipet e sektorit “Aletë e drunjve” i krasitën degët e thara në parkun e Çairit, si parandalim të rrezikut nga thyerja e tyre.

Ekipet në terren po e japin maksimumin e tyre, tani pranvera lirshëm mund të vijë!

13.03.2018

  

 

 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet