Синдикaлната организација на ЈП „Паркови и зеленило“-Скопје

 

На ден /08.03.2018/ година Синдикатот при ЈП „Паркови и зеленило“ – Скопје, одржа свечена прослава по повод пензионирање на вработени во ЈП „Паркови и зеленило“ .

По тој повод,  во присуство на Директорот Ardijan Muça, претседателот и членовите на синдикатот,  на  вработени  со стекнати  25 години работен стаж, и сè членови на Синдикалната организација, им беа доделени подароци – рачни часовници и тоа на 10 вработени со исполнети  25 години на работен стаж и 7  со  остврено право за пензионирање.

Воедно, Синдикалната организација на ЈП „Паркови и зеленило“ – Скопје , настојува и се залага за остварување на правата на  вработените, кои  со својата работа, труд и професионалност  придонеле за раст и развој на претпријатието.

 

* * *

 

Më datën /08.03.2018/   Organizata sindikale pranë NP “Parqe dhe gjelbërime” – Shkup, mbajti manifestimin solemn me rastin e pensionimit të të punësuarve në NP “Parqe dhe gjelbërime”.

Me këtë rast, në prani të Drejtorit z. Ardijan Muça, kryetari dhe anëtarët e sindikatës, të punësuarve që kanë 25 vite të stazhit të punës, dhe të cilët janë anëtarë të Organizatës sindikale, iu ndanë dhurata – orë dore edhe atë 10 të punësuarve që kanë mbushur 25 vite të stazhit punues dhe 7 të punësuarve që kanë përmbushur të drejtën e pensionimit.

Organizata sindikale pranë NP “Parqe dhe gjelbërime” – Shkup, tenton dhe orvatet për realizimin e të drejtave të punëtorëve, të cilët me punën dhe profesionalitetin e tyre kanë kontribuar për rritjen dhe zhvillimin e ndërmarrjes.

 

 

 

  

 

  

 

  

12.03.2018 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet