Понуда на цвеќе по повод 8 ми Март

 

Убавото растение цвеќето , како  производ на природата во себе ја содржи убавината, радоста, љубовта и совршенството.

Во пресрет на меѓународниот ден на жената 8 ми Март, во продажните места на Флораком ДООЕЛ на ЈП „Паркови и зеленило“ – Скопје , има разновидна понуда на цвеќе и цветни  аранжмани.

Во продавниците „Камелија“ на бул. „Илинден“ бр.104,  „Роза“ на бул.„Илинден“  и  „Стрелиција“ на ул.„Рузвелтова“  граѓаните можат да набават разни видови  саксиски цвеќиња од видот: циклама, цинерарија и примула. Од салонското  саксиско цвеќе има: сциндапсус, азалеја, фикус, спатофилум, нолина, шефлера, красула, папрат, антуриум,  аспарагус, јука, палми како и бонсаи во повеќе видови. Исто така , има понуда на разни видови на сечено цвеќе и тоа: хризантема, каранфил, алстромерија, кала, орхидеја, стрелиција, симбидиум  како и роза.

Дел од асортиманот на саксиско и сечено  цвеќе е од сопствено производство, додека пак дел е набавено. Сеченото цвеќе од  различни видови и бои се аранжира во прекрасни декоративни букети по желба на купувачите.

 

Честит празник !

 

* * *

 

 

Ofertë e luleve me rastin e 8-të Marsit

 

Bima e bukur – lulja, si prodhim i natyrës në vete ngërthen bukurinë, gëzimin, dashurinë dhe përsosjen.

Përball ditës ndërkombëtare të gruas – 8 –të Marsin, në shitoret e “Florakom” SHPKTHP pranë NP “Parqe dhe gjelbërime” – Shkup, keni ofertën e llojllojshme të luleve dhe të aranzhimeve lulore.

Në shitoret “Kamelija” në bul. “Ilinden” nr. 104 “ Roza” në bul. “Ilinden” dhe në “Strelicija” në rr. “Ruzvelltova”, qytetarët mund të gjejnë lloje të ndryshme të luleve në saksi të llojit: ciklama, cineraria dhe primula. Nga lulet e salloneve në saksi mund të gjeni: scindapsusin, azalenë, fikusin, spatofilusin, nolinën, sheflerën, krasulën, fierin, anturiumin, asparagusin, jukanin, palmat si dhe bonsai të llojeve të ndryshme.

Gjithashtu, Ju ofrohen lloje të ndryshme të luleve të prera me sa vijon: krizantema, karajfile, alstromeria, kala, orkidea, strelicija, simbidium dhe trëndafila.

Një pjesë e asortimentit të luleve të prera dhe të luleve në saksi janë nga prodhimtaria pronësore, kurse pjesa tjetër e luleve janë të furnizuara.

Lulet e prera të llojeve dhe ngjyrave të ndryshme aranzhohen në buqeta të mrekullueshme dekorative sipas dëshirës së blerësve.

 

Urime festa!

 

 

05.03.2018

 

  

 

  

 

  

 

   

 

 
 

 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet