Скопје е под снег, нашите екипи во обид да го олеснат движењето на граѓаните!

 

Денес екипите на терен се вклучени во акции за расчистување на пешачките патеки, растресување на младите зимзелени садници од снег кој би можел да ги оштети и скрши кревките гранчиња, расчистување на патеките во парковите и, во соработка со другите комунални претпријатија, на другите главни улици во Скопје. 

Снегот активно се расчистува на следните локации: бул. „Илинден“, мост „Гоце Делчев“, бул.„М.Т.Гологанов“, ул.„Втора Македонска Бригада“, кружен тек во нас.Топанско Поле, пред Собрание на РМ во Центар, пред Собрание на Град Скопје, патеките низ Градскиот парк, бул. „В.С.Бато“, бул.„Борис Трајковски“, парк „Македонија“, бул.„Адолф Циборовски“ во Ѓорче Петров и други помали парковски површини.

Во зависност од интензитетот на врнежите, овие активности ќе продолжат и наредните денови.

  

* * *

 

Qyteti i Shkupit nën reshjet e borës, ekipet tona po përpiqen që ta lehtësojnë qarkullimin e qytetarëve!

Sot ekipet tona janë përfshirë në aksionet për pastrimin e korsive për këmbësorët, për pastrimin e fidanëve halorë me shkundjen e borës e cila do të mund ti dëmtonte dhe thyente degët e tyre të njoma. Ma pas ekipet tona janë angazhuar për pastrimin e korsive nëpër parqe dhe në bashkëpunim me ndërmarrjet tjera komunale, të njëjtit janë të angazhuar edhe në rrugët tjera kryesore të qytetit të Shkupit.

Bora po pastrohet në mënyrë aktive në këto lokalitete vijuese: bul. “Ilinden”, ura “Goce Dellçev”, bul. “M.T.Golloganov”, rr. “Brigada e Dytë Maqedonase”, rrethrrotullimi në vendbanimin Fushë Topanë, para Kuvendit të RM-së në Qendër, para Këshillit të Qytetit të Shkupit, korsitë nëpër Parkun e qytetit, bul. “V.S.Bato”, bul. “Boris Trajkovski”, parku “Maqedonia”, bul. “Adolf Ciborovski” në Gjorçe Petrov dhe sipërfaqet tjera më të vogla të parqeve.

Në varësi prej intensitetit të reshjeve, këto aktivitete do të vazhdojnë edhe gjatë ditëve në vijim.

    

 

 

 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet