Започна пролетното садење на цветните леи во Скопје

 

 

Овој временски перод од годината е најпогоден за садење на пролетен цветен расад низ градското зеленило. Затоа нашите екипи, после акциите за генерално чистење на скопските општини, деновиве започнаа со своите активности. Природата во овој календарски период наложува обликување, уредување и одржување, со садење цвеќе и садници на зелените површини.

Така, екипите ќе извршат обновување и дополнување на цветните површини на повеќе локации низ градот, каде хризантемата ќе се замени со најзастапената виола во повеќе бои и тоа на цветните леи на локациите -  трети дел на парк „Македонија“ и во булеварската жардиниера на бул.„Гоце Делчев“, а на цветните површини кај полициската станица на Бит пазар, од видот виола ќе се засадат 1.500 корења.

Обновување со цветен расад е планирано и на кружниот тек во населба Топанско Поле, потоа во зеленилото пред општина Чаир и кај споменикот „Хасан Приштина“ на реон Ректорат.

Цветниот расад е од сопствено производство на Флораком Дооел за потребите на Јавното претпријатие.

Исто така, тековно се извршуваат активностите на чистење и одржување на булеварското и блоковското зеленило низ градот.

 

* * *

 

Filloi mbjellja pranverore e leheve lulore në Shkup

 

Kjo periudhë e vitit është më e volitshme për mbjelljen e rasatit pranverorë të luleve nëpër gjelbërimin urban. Për këtë arsye, ekipet tona pas aksionit për pastrim të përgjithshëm të komunave në qytetin e Shkupit, këto ditë filluan me aktivitetet e tyre. Natyra në këtë periudhë të vitit imponon formimin, rregullimin dhe mirëmbajtjen e gjelbërimit, që përcillet edhe me mbjelljen e luleve dhe të fidanëve nëpër sipërfaqet e gjelbëruara.

Ekipet tona do të realizojnë përtëritjen dhe plotësimin e sipërfaqeve me lule në më shumë lokalitete të qytetit, ku krizantemat do të zëvendësohen me violën dominuese me më shumë ngjyra edhe atë në lehet e luleve në lokalitetet vijuese – pjesa e tretë e parkut “Maqedonia” dhe në zhardinerinë e bulevardit në bul. “Goce Dellçev”, kurse në sipërfaqet e luleve afër stacionit policorë në Bit Pazar, do të mbillen 1.500 rrënjë të llojit të violës.

Përtëritja e rasatit të luleve planifikohet edhe në rrethrrotullimin në vendbanimin e Fushë Topanës, më pas në gjelbërimin para komunës së Çairit po ashtu edhe në afërsi të përmendores “Hasan Prishtina” në rajonin e Rektoratit.

Rasati i luleve është si rezultat i prodhimtarisë pronësore të “Florakom” SHPKTHP për nevojat e Ndërmarrjes publike.

Gjithashtu, në mënyrë të rregullt po realizohen edhe aktivitetet e pastrimit dhe mirëmbajtjes së gjelbërimit të bulevardeve dhe të blloqeve nëpër qytet.

 

   

 

21.02.2018  

 

 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet