Летниот цветен расад во подготовка!

 

Во текот на изминатиов период во производствените стакленици на Флораком Дооел се работeше на процесите на подготовка на летниот цветен расад. Во тек е производството на цветниот расад од видот: пеларгониум, петунија, бегонија, импатиенс, далија, тагетес, цинерарија, газанија и дриги видови. Исто така во фаза на производство е сарделата, како летен расад, која напролет ќе се употреби како замена на веќепостоечкиот расад. Ова е производство кое се подготвува сега, во текот на зимскиот период, за да при крајот на месец април и почетокот  на мај биде целосно подготвен за садење низ зелените површини, кои со истиот ќе бидат украсени сè до есен во месец октомври. Во услови на соодветна температура, почва, полевање – оросување на расадот, прихрана за соодветниот вид, се изврши  и размножување на цветното семе, - негово пикирање. Ова е најраспространет начин на одгледување на густ расад, преку контејнерски систем, при што се овозможува правилен раст и развој, нега и негова заштита од болести.

Овие активности на производство на цветниот расад се од сопствено производство на Флораком Дооел, од каде најголем дел се користи за потребите  на градското зеленило и уредување на јавните зелени површини.  

 

***

 

Rasati verorë i luleve në përgatitje!

 

 

Gjatë periudhës së kaluar, në kopshtet përgatitore nga qelqi të “Florakom” SHPKTHP u realizuan proceset punuese të përgatitjes së rasatit verorë të luleve. Në rrjedhë e sipër është prodhimtaria e rasatit të luleve të llojit: “pellargonium”, “petunia”, “begonia”, “impatiens”, “dalia”, “tagetes”, “cineraria”, “gazania” dhe i llojeve të tjera. Gjithashtu në fazën e prodhimtarisë është edhe “sardela” si dhe rasati verorë i cili do të shfrytëzohet gjatë stinës së pranverës si zëvendësim i rasatit ekzistues. Ky lloj i prodhimtarisë që po përgatitet në këtë periudhë dimërore, po realizohet me qëllim që kah fundi i muajit prill dhe në fillim të muajit maj të përgatitet tërësisht për procesin e mbjelljes nëpër sipërfaqet e gjelbëruara, të cilat me këto lloje të luleve do të stolisen deri në periudhën e vjeshtës, deri në muajin tetor. Në kushte të temperaturave dhe dheut përkatës, ujitjes dhe spërkatjeve adekuate të rasatit, duke u ofruar ushqime specifike për çdo lloj të veçantë të luleve, do të mundësohet shumimi i farave të luleve dhe më pas pason ndarja e tyre në saksi të veçanta. Ky është modusi më i përdorur i kultivimit të rasatit të dendur, përmes sistemit të kontejnerëve, gjatë aplikimit të kësaj metode mundësohet rritja dhe zhvillimi i drejtë, kultivimi dhe mbrojtja e bimëve nga sëmundjet.

 

Këto aktivitete të prodhimtarisë së rasatit të luleve, i përkasin prodhimtarisë pronësore të “Florakom” SHPKTHP, prej nga pjesa më e madhe shfrytëzohet për nevojat e gjelbërimit urban dhe rregullimit të sipërfaqeve të gjelbëruara publike.

 

20.02.2018

 

 

   

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet