Поставување на хидрантска мрежа за полевање на зелените површини

 

 

 

Периодов се врши прекопување и реконструкција на зеленилото на повеќе локации низ јавните зелени површини низ градот. Се работи на рачистување на теренот, изнесување на шут со камиони и копање на канали за инсталирање на систем за полевање на зеленилото. Етапно се инсталира целосно нов систем за полевање и водоводна инсталација, и тоа во должина од 130 метри на зеленилото на бул.„Видое Смилевски Бато“ и на ул.„Втора македонска бригада“. На ул.„Методија Митевски“ се извршува расчистување на теренот, изнесување на шут и поставување на систем за полевање во должина од 300 метри. Паралелно овие активсноти се извршуваат и на бул.„Христијан Тодоровски Карпош“ каде се уредува тревната површина во должина од 300 метри и се поставува систем за полевање во должина од 400 метри.

Истовремено, на двете локации во првиот дел на Градски парк се работи на реконструкција на тревната површина, со ископување на канали и поставување на нов систем за полевање во должина од 200 метри и поставуавње на прскалки. Овие работни задачи екипите ги извршуваат етапно, во зависност од временските услови.

 

***

Instalimi i rrjetit të hidrantit për ujitjen e sipërfaqeve të gjelbëruara


Gjatë kësaj periudhe po punohet në më shumë lokalitete të sipërfaqeve të gjelbëruara në drejtim të ri gërmimeve dhe rikonstruksionit të gjelbërimit. Po punohet për nga aspekti i pastrimit të terrenit, largimit të mbeturinave ndërtimore me kamionë si dhe hapjen e kanaleve për instalimin e sistemit për ujitjen e gjelbërimit. Një sistem i plotë i ujitjes si dhe instalimi i ujësjellësit në etapa po realizohet këto ditë edhe atë në gjatësi prej 130 metra të gjelbërimit në bul. “Vidoe Smilevski Bato” dhe në rr. “Brigada e dytë maqedonase”. Në rr. “Metodija Mitevski” po realizohet pastrimi i terrenit, mënjanimi i mbeturinave ndërtimore si dhe instalimi i sistemit për ujitje në gjatësi prej 300 metra. Paralelisht këto aktivitete po realizohen edhe në bul. “Hristijan Todorovski Karposh” ku po rregullohet sipërfaqja e mbuluar me barë në gjatësi prej 300 metra, gjithashtu po vendoset sistemi për ujitje në gjatësi prej 400 metra.

Në të njëjtën kohë, në dy lokalitetet në pjesën e parë të Parkut po punohet në drejtim të rikonstruksionit të sipërfaqes së mbuluar me barë, që po përcillet me gërmimin e kanaleve dhe vendosjen e sistemit për ujitje në gjatësi prej 200 metra si dhe instalimi i spërkatësve. Këto detyra punuese, ekipet po i realizojnë në etapa, në varësi prej kushteve klimaterike.

 

19.02.2018

 

    

 

 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet