Соопштение за исечените дрва во општина Карпош

 

 

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

Екипите  на јавното претпријатие „Паркови и зеленило“ вчера извршија активности на чистење и средување на јавните зелени површини во населбата Карпош 3, како и сечење на 11 суви дрвја од видот бор, во склоп на Акцијата за чистење на општина Карпош која се реализира од 12 до 16.02.2018 година. Исечените борови до минатата година беа под надлежност на општина Карпош а од оваа година јавното претпријатие ги презема за одржување. Истите беа целосно суви и претставуваа опасност од кршење и паѓање и го огрубуваа просторот. Боровите беа заразени од болеста  lophodermium pinastri, што како габно заболување предизвикува опаѓање на боровите иглички при што доаѓа до постепено сушење на дрвото. Останати се уште неколку од заболените дрвја, кои не се целосно исушени и кои ќе ги третираме со соодветни фунгициди и ќе се обидеме да ги спасиме.

 

 

***

 

 

KUMTESË

 

 

Ekipet e ndërmarrjes publike “Parqe dhe gjelbërime” gjatë ditës së djeshme realizuan aktivitete në lidhje me pastrimin dhe rregullimin e sipërfaqeve të gjelbëruara publike në vendbanimin “Karposh 3” si dhe prerjen e 11 drunjve të tharë të llojit të pishave, në suaza të Aksionit për pastrim të komunës së Karposhit, që po realizohet nga data 12 deri më 16.02.2018. Pishat e prera deri në vitin që lamë pas ishin nën kompetenca të komunës së Karposhit dhe prej këtij viti, ndërmarrja publike i morri për mirëmbajtje. Të njëjtit ishin tërësisht të thara dhe mund të shfaqej rreziku i thyerjes dhe rënies së tyre, në të njëjtën kohë të njëjtit paraqisnin një pamje të shëmtuar për hapësirën përreth.

Pishat ishin të infektuara nga sëmundja “lophodermium pinastri”, sëmundje kërpudhore që shkakton rënien e gjilpërave të pishës dhe gjatë kësaj vjen deri te tharja graduale e drurit. Kanë mbetur edhe disa prej drunjve të sëmurë, të cilët nuk janë tharë tërësisht dhe të cilat do të trajtohen me  fungicide përkatëse dhe me këtë do të orvatemi që ti shpëtojmë.

 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet