Активности - акција Карпош 3

 

 

Екипите на ЈП од реон Карпош 3  денес /14.02.2018 година/ извршија активности на чистење и средување на јавните зелени површини. Со зголемена активност низ блоковското зеленило се изврши собирање на лисната маса од тревна површина, сечење на 11 дрва од видот бор, кроење на нискостеблестата вегетација, кастрење на гранки на зеленилото, чистење и собирање на смет и отпадоци, како и остатоци од суво и оштетено зеленило и утовар на истото.

Работните задачи се извршуваа заедно со општинските работници и се употреби механизација - 5 возила.

Акцијата се реализира на следниве локации: ул.„Никола Русински“; ул.„Огражден“; ул.„Пелистерска“; ул.„Струма“; ул.„Радика“; ул.„Драгиша Мишевиќ“; ул.„Роберт Кох“; ул.„Трифун Пановски“; ул.„Бледски договор“.

Воедно, екипи од реон Ѓорче Петров на бул.„Партизански Одреди“ работеа на кроење на зеленилото, кастрење на сувите садници и комплетно расчистување на зеленилото.

Акцијата ќе продолжи со реализација наредните денови во реон Карпош 1 и Карпош 2.

 

 

***


Aktivitete – aksioni në Karposh 3

Ekipet e ndërmarrjes, prej më shumë rajoneve sot më datën 14.02.2018 realizuan aktivitetet lidhur me pastrimin dhe rregullimin e sipërfaqeve të gjelbëruara publike në vendbanimin Karposh 3. Me aktivitetet e zmadhuara nëpër gjelbërimin e blloqeve u realizua mbledhja e masës së gjetheve nga sipërfaqet e mbuluara me barë, gjithashtu u realizua edhe prerja e 11 drunjve të tharë të llojit të pishave, krasitja e vegjetacionit të ulët, prerja e degëve, pastrimi dhe mbledhja e mbeturinave, hedhurinave si dhe pastrimi i gjelbërimit të tharë dhe të dëmtuar që përfshin edhe ngarkimin e tyre.

Detyrat e punës u realizuan së bashku me punëtorët komunat nga komuna e Karposhit me shfrytëzimin e mekanizimit prej 5 automjeteve.

Aksioni u realizua në këto  lokalitete vijuese: rr. “Nikolla Rusinski”; rr. “Ograzhden”; rr. “Pelisterska”; rr. “Struma”; rr. “Radika”; rr. “Dragisha Misheviq”; rr. “Robert Koh”; rr. “Trifun Panovski”; rr. “Marrëveshja e Bledit”.

Aksioni do të vazhdojë edhe gjatë ditëve në vijim në vendbanimet Karposh 1 dhe në Karposh 2.

Gjithashtu ekipet nga rajoni i Gjorçe Petrovit në bul. “Aradhet partizane” punuan në drejtim të krasitjes së gjelbërimit, krasitjes së fidanëve të tharë si dhe në drejtim të pastrimit të plotë të gjelbërimit.

 

         

 

14.02.2018 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet