Акција за чистење на општина Карпош

 

 

 

     Вчера започна акцијата за масовно чистење на општина Карпош.

    Во месец јануари со акции за чистење беа опфатени општина Чаир, Бутел, а минатата недела акција се реализираше и во општина Сарај.

     Соработката со Секторот за комунални работи и Секторот за заштита на животната средина и природа на Град Скопје, како и општините, овозможува ние како Јавно Претприатие со својата организираност и расположливи средства на вработени лица и механизација да ги реализираме овие активности за подобрување на чистотата на животната средина и амбиенталниот воздух во главниот град.

     Бидејќи се работи за зеленило кое опфаќа поголем реон, неговата распространетост и структура, наложува зголемен интензитет во неговото одржување и обликување.

  Акцијата е планирано да се реализира од 12 – 16.02.2018 година и тоа по следниот редослед:

-Карпош 4 на ул.„Вич“, бул.„Партизански одреди“, бул.„Илинден“, ул.„Волгоградска“ и ул.„Разловечко востание“ (12 и 13.02.2018)- понеделник и вторник.

-Карпош 3 на ул.„Никола Русински“ (14.02.2018) – среда.

-Карпош 1 и Карпош 2 на ул.„Рузвелтова“ (15.02.2018) – четврток.

-Нас.Козле – Капиштец на бул.М.Т.Гологанов (16.02.2018) – петок.

     Во оваа акција се вклучени околу 90тина работници на Јавното претпријатие на територија на општина Карпош, која е втора по големина со 605.063,00 м2 зеленило, со структура на блоковско, булеварско и парковско зеленило. Вклучени се екипите од секторот „Градско зеленило“, „Вонградско зеленило“, „Дрвореди“ и „Механизација“ со возила – камиони, дувалки, телескопски пили за кроење и возила (платформи).

     Ќе се спроведе чистење на јавните зелени површини на булеварското и блоковското зеленило со активности на:

- Собирање на лисја од тревната површина;

- Чистење на зеленилото од смет и отпадоци;

- Кастрење, кроење на гранки од дрвја;

- Сечење на исушени и болни дрвја;

- Се работи за  акција за одржување и уредување на зеленилото за овој период од годината, како дел од краткорочните мерки за намалување на аерозагадувањето во градот.

 

* * *

 

Aktivitete lidhur me aksionin në komunën e Karposhit

 

      Nga dje filloi pastrimi gjeneral ne Komunen e Karposhit.

      Gjatë muajit janar me aksionin u përfshinë komuna e Çairit dhe e Butelit, kurse gjatë javës që lamë pas u realizua aksioni edhe në komunën e Sarajit.

      Bashkëpunimi me Sektorin për punë komunale dhe me Sektorin për mbrojtje të mjedisit jetësorë dhe të natyrës pranë Qytetit të Shkupit, si dhe me komunat përkatëse, mundëson që ne si ndërmarrje publike me organizimin që kemi dhe me mjetet e disponueshme, punonjësit dhe me mekanizimin që posedojmë ti realizojmë këto aktivitete që kanë të bëjnë me përmirësimin e mjedisit jetësorë dhe të ajrit ambiental në kryeqytetin tonë.

      Meqenëse kemi të bëjmë me gjelbërimin që përfshin një rajon më të madh, shpërndarja dhe struktura e sipërfaqeve, imponon një intensitet të zmadhuar të mirëmbajtjes dhe formësimit të tij.

      Aksioni planifikohet që të realizohet nga 12 – 16.02.2018, edhe atë sipas radhitjes vijuese:

-      Karposh 4, në rr. “Viç”, bul. “Aradhet partizane”, bul. “Ilinden”, rr. Vollgogradska” dhe rr. “Kryengritja e Razllovcit”, (12 dhe 13.02.2018) – e hënë dhe e martë;

-      Karposh 3 dhe rr. “Nikolla Rusinski” (14.02.2018) e mërkurë;

-      Karposh 1 dhe Karposh 2 në rr. “Ruzvelltova” (15.02.2018) – e enjte;

-      Vendbanimi “Kozle – Kapishtec”, në bul. “M.T.Golloganov” (16.02.2018) e premte.

     Në këtë aksion janë të përfshirë rreth 90-të punëtorë të Ndërmarrjes publike në territorin e komunës së Karposhit, e cila është e dyta për nga madhësia e sipërfaqeve të gjelbërimit me 605.063,00 m2 , me një strukturë të gjelbërimit të blloqeve, gjelbërimit të bulevardeve dhe të parqeve. Në këtë aksion janë të përfshirë ekipet e Sektorit “Gjelbërimi urban”, “Gjelbërimi jashtë urban”, “Aletë e drunjve” dhe “Mekanizimi” me automjete – kamionë, fryrëse, sharra teleskopike për krasitje si dhe automjete (platforma).

      Do të realizohet pastrimi i sipërfaqeve të gjelbëruara publike në suaza të gjelbërimit të bulevardeve dhe të gjelbërimit të blloqeve me aktivitetet vijuese:

      Mbledhja e gjetheve nga sipërfaqet e barit;

      Pastrimi i gjelbërimit, mënjanimi i mbeturinave dhe i mbetjeve;

-      Krasitja e degëve të drunjve;

-      Prerja e drunjve të tharë dhe të sëmurë.

Ky aksion ka të bëjë me mirëmbajtjen dhe rregullimin e gjelbërimit gjatë kësaj periudhe të vitit, si pjesë e masave afatshkurtra për zvogëlimin e ndotjeve të ajrit në qytetin tonë.

 

13.02.2018

 

   

 

   

 

 

   

  

  

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet