Одржана втората седница на Управниот одбор

 

 

Управниот одбор на претпријатието вчера 08.02.2018 ја одржа втората седницата на која беа донесени следните одлуки:

 

- Одлука за усвојување на Извештајот од извршениот попис на средствата и обврските изготвен од ЦПК со состојба на ден 31.12.2017 година  во ЈП Паркови и зеленило

- Одлука за усвојување на Извештајот од извршениот попис на средствата и обврските изготвен од ЦПК со состојба на ден 31.12.2017 година  во Флораком ДООЕЛ

- Одлука за усвојување на Извештајот од извршениот попис на средствата и обврските изготвен од ЦПК со состојба на ден 31.12.2017 година  во Луна ДООЕЛ

- Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни набавки на ЈП Паркови и зеленило за 2018 година

- Одлука за усвојување на Деловникот за работа на Управниот одбор на ЈП Паркови и зеленило

- Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување плата на вработените во ЈП Паркови и зеленило за 2018 година

- Одлука за усвојување на Програмата за дополнителни активности на ЈП “Паркови и зеленило”  во делот на одржување на јавни зелени површини на подрачјето на Град Скопје, за период од 01.03 – 30. 11. 2018 год.

 

***

 

U mbajt seanca e dytë e Këshillit drejtues

 

Këshilli drejtues i ndërmarrjes, gjatë ditës së djeshme më datën 08.02.2018 e mbajti seancën e dytë në të cilën u sollën këto vendime:

 

- Vendimi për miratim të Raportit nga regjistrimi i realizuar i mjeteve dhe i obligimeve të përpiluar nga KQR përfundimisht me gjendjen e konstatuar më datën 31.12.2017 në NP “Parqe dhe gjelbërime”;

- Vendimi për miratim të Raportit nga regjistrimi i realizuar i mjeteve dhe i obligimeve të përpiluar nga KQR përfundimisht me gjendjen e konstatuar më datën 31.12.2017 në “Florakom” SHPKTHP”;

- Vendimi për miratim të Raportit nga regjistrimi i realizuar i mjeteve dhe i obligimeve të përpiluar nga KQR përfundimisht me gjendjen e konstatuar më datën 31.12.2017 në “Luna” SHPKTHP”;

- Vendimi për ndryshim dhe plotësim të Planit vjetor për furnizime publike të NP “Parqe dhe gjelbërime” për vitin 2018;

- Vendimi për miratim të Rregullores së punës së Këshillit drejtues të NP “Parqe dhe gjelbërime”;

- Vendimi për përcaktim të vlerës së pikës për llogaritjen e pagës së të punësuarve në NP “Parqe dhe gjelbërime” për vitin 2018;

- Vendimi për miratim të Programit për aktivitete plotësuese të NP “Parqe dhe gjelbërime” në pjesën e mirëmbajtjes së sipërfaqeve të gjelbëruara publike në territorin e Qytetit të Shkupit, për periudhën nga 01.03 – 30. 11. 2018.

 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet