Уредување на зеленилото во Градски парк

 

ЈП „Паркови и зеленило“ по налог на Град Скопје поради поволните временски услови почна да ја реализира Програмата за подигање и реконструкција на јавното зеленило на подрачјето на град Скопје.

Екипите на терен работат на уредување на зеленилото на две локации во Градски Парк. На површините ќе се засадат вкупно 194 грмушки, 110 перени, 7 листопадни садници, и 22 миничетинари, што ќе ги надополнат постојните дрвореди. Исто така, на новите реконструирани површини ќе се постави и нова хидрантска мрежа од 700 метри, ќе се заменат оштетените прскалки и ќе се постават нови во делот каде што никогаш немало поставено прскалки за наводнување на зеленилото во вкупен број од 70 парчиња.

Првата локација спроти Хотел Канет и езерцето кај Стадионот е со површина од 4.400 квадратни метри, а втората површина од 1.900 квадратни метри е спроти паркингот пред Фонтаната Лотосов цвет и влезот во Градски парк, бидејќи постојната тревна површина е од пред 40 години.

 

* * *

 

Po rregullohet gjelbërimi në suaza të Parkut të qytetit

 

NP “Parqe dhe gjelbërime” në urdhër të Qytetit të Shkupit, për shkak të kushteve të volitshme klimaterike filloi me realizimin e Programit për ngritjen dhe rikonstruksionin e gjelbërimit publik në territorin e qytetit të Shkupit.

Ekipet në terren po punojnë në drejtim të rregullimit të gjelbërimit në dy lokalitetet e Parkut të qytetit. Në sipërfaqet e lartpërmendura do të mbillen gjithsej 194 kaçuba, 110 perenë, 7 fidanë gjetherënëse dhe 22 kreshtarë halorë të vegjël, të cilët do ti plotësojnë aletë ekzistuese të drunjve.

Gjithashtu, në sipërfaqet e reja të rikonstruktuara do të vendoset edhe rrjeti i ri i hidrantit në gjatësi prej 700 metra, do të realizohet edhe zëvendësimi i spërkatësve të dëmtuar dhe do të vendosen spërkatëse të reja në pjesën ku më parë nuk ka pasur spërkatëse për ujitjen e gjelbërimit në një numër prej 70 copëve.

Lokaliteti i parë përball Hotelit “Kanet” dhe liqenit të vogël në afërsi të Stadionit, i njëjti posedon një sipërfaqe prej 4.400 metra katrorë, kurse sipërfaqja e dytë posedon 1.900 metra katrorë dhe gjendet përball parkingut para Shatërvanit “Lulja e zambakut të ujit” para hyrjes në Parkun e qytetit. Aktivitetet po realizohen për shkakun se sipërfaqja e barit daton para 40 viteve.

 

09.02.2018

 

  

 

 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet