Започна акцијата за генерално чистење на општина Сарај

  

 

Во текот на вчерашниот ден започна акцијата за генерално чистење на општината Сарај, во која што зема учество ЈП „Паркови и зеленило“ – Скопје и ЈП „Комунална хигена“-Скопје.

Акцијата ќе трае во текот на претстојните неколку дена и ќе ја опфати целокупната територија на општината Сарај, а во нејзиното спроведување дневно ќе бидат ангажирани вкупно 70 работници, додека од механизацијата ќе се употребуваат: три специјални комунални возила – метлачки, три специјални комунални возила – патарки, две цистерни, еден втоварувач, еден кипер со носивост до 10 тони и два кипера со носивост до 20 тони.

Акцијата ја најавија градоначалникот на општината Сарај, Блерим Беџети, директорот на ЈП „Комунална хигиена“ – Скопје, Абдусамед Шабани и директорот на ЈП „Паркови и зеленило“-Скопје, Ардијан Муча, нагласувајќи дека ова е само една во низата претстојни акции за генерално чистење коишто ќе се реализираат во скопските општини со цел - подигнување на нивото на хигиената и чистотата,  во рамките на интервентните мерки за подобрување на квалитетот на амбиенталниот воздух во главниот град.

 

* * *

 

FILLON AKSIONI PËR PASTRIM TË PËRGJITHSHËM NË KOMUNËN E SARAJIT

 

 

Gjatë ditës së djeshme filloi aksioni për pastrim të përgjithshëm në komunën e Sarajit, në këtë aksion marrin pjesë NP “Higjiena komunale” – Shkup dhe NP “Parqe dhe gjelbërime” – Shkup.

Aksioni do të zgjasë edhe në ditët në vijim dhe do të përfshijë tërë territorin e komunës së Sarajit, dhe për zbatimin e tij do të angazhohen gjithsej 70 punëtorë në ditë, kurse nga pjesa e mekanizimit do të shfrytëzohen: tre automjete të specializuara komunale – auto fshesa, tre automjete të specializuara komunale – pastruese rruge, dy cisterna, një ngarkues, një kiper me kapacitet të bartjes deri më 10 tonelata dhe dy kiperë me kapacitet të bartjes deri më 20 tonelata.

Aksionin e paralajmëruan kryetari i komunës së Sarajit, z. Blerim Bexheti, drejtori i NP “Higjiena komunale” – Shkup, z. Abdusamed Shabani dhe drejtori i NP “Parqe dhe gjelbërime” – Shkup, z. Ardijan Muça, duke theksuar se ky aksion është vetëm njëri prej më shumë aksioneve që u realizuan më parë në drejtim të pastrimit të përgjithshëm që po realizohen në komunat e Shkupit e që kanë për qëllim – ngritjen e nivelit të higjienës dhe të pastërtisë, në suaza të pakos së masave intervenuese për përmirësimin e cilësisë së ajrit ambiental në kryeqytetin tonë.

 

09.02.2018

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet