Форзиција - првиот цвет во март

 

Форзиција(lat.forsythia) од групата  Oleaceae, листопадна грмушка - растение кое потекнува од Азија, а некои видови успеваат и во Европа, со препознатлива жолта боја, чии цветови се појавуваат во месец март, е најсугурниот знак дека природата ја наговестува пролeтта. Златно жолтата листопадна грмушка, е прва која ја внесува бојата во зимскиот период во градините. Форзицијата – како погодно растение во парковите и зеленилото, и одговара сончево место за правилен раст и развој (во спротивно нема да има многу цветови), добро поднесува мраз и ниски температури, како и суши во летните месеци.

Ова растение  се крои во пролет и тоа после првото цутење, како и секој друг вид на украсна грмушка. Исто така овој вид може да се засади како жива ограда чија висина може да достигне до 3,5 метри, и е корен што брзо се распространува. Форзицијата лесно се размножува со резници, а гранчињата  во должина од десет сантиметри ако веднаш се стават во вазна, брзо ќе процветаат, ќе резултираат со корења, каде истите ќе можат да се засадат во земја и редовно се полеваат.

Доколку дојде до неуспешно есенско садење, треба постапката да се повтори кон крајот на зимата, пред првото цветање , или кога билката ќе прецвета.

Таа одлично се вклопува и комбинира со останатите видови на грмушести растенија, розата и белите спиреји, каде со своите карактеристики се најпогодни во урбаните градски зелени површини.

Со своите карактеристики и структура како растение со повеќе стебла и низок раст, овие видови се доста застапени во градските парковски и блоковски зелени површини, и се погодни како прочистувачи на воздухот.

 

                          

* * *

 

Forzicia (lat.forsythia)i takon grupit Oleaceae, kaçube gjetherënëse me prejardhje nga Azia, disa prej këtyre llojeve mbijetojnë dhe adaptohen edhe në Evropë, të njëjtit karakterizohen me ngjyrën karakteristike të verdhë, lulet e të cilëve shfaqen në muajin mars, që është një parashenjë e sigurt se natyra paralajmëron pranverën.

Kaçuba gjetherënëse me ngjyrë të artë – të verdhë, është bima e parë e cila në kopshtet prezanton koloritin gjatë periudhës së dimrit.  Forzicia – si bimë e përshtatshme në parqet dhe në mbarë gjelbërimin, preferon vendet me diell që të rritet dhe zhvillohet në mënyrë të drejtë (në të kundërtën nuk do të lulëzojë shumë lule), kjo bimë me lehtësi i përballon ngricave dhe temperaturave të ulëta, si dhe thatësinë gjatë periudhës verore.

Kjo bimë krasitet në pranverë edhe atë pas lulëzimit të parë, sikur edhe çdo lloj i kaçubave stolisëse. Gjithashtu, ky lloj i bimës mund të mbillet si gardh i gjallë, lartësia e të cilit mund të arrij deri në 3,5 metra, dhe e njëjta posedon rrënjët të cilët me shpejtësi të madhe përhapen. Forzicia me lehtësi shtohet me filiza të frytshëm, kurse degët e prera në gjatësi prej 10 centimetra nëse menjëherë vihen në vazo, për një kohë të shkurtër do të lulëzojnë dhe në këtë mënyrë do të gjenerojnë rrënjë të cilat më pas do të mund të mbillen në dhe me rregull të ujiten.

Nëse ndodh që mbjellja të jetë e pasuksesshme gjatë vjeshtës, procedurat do të duhet të përsëriten kah fundi i dimrit, para lulëzimit të parë, ose gjatë periudhës kur bima do të lulëzojë.

Kjo bimë me sukses adaptohet dhe kombinohet me llojet tjera të bimëve të llojit të kaçubave, me trëndafilin dhe me spiretat e bardha, për shkak të veçorive të saja, ky lloj është shumë i përhapur në sipërfaqet e gjelbërimit urban të parqeve.

Me veçoritë dhe me strukturën e saj bimore që karakterizohet me më shumë degë dhe me rritje të kufizuar, ky lloj është mjaftë i pranishëm edhe në sipërfaqet e parqeve të qytetit por edhe në suaza të gjelbërimit të blloqeve, njëherit ky lloj i bimës është i dobishëm për nga aspekti i pastrimit të ajrit.

 

05.02.2018 

 

 

 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet