Активности на бул .„Х.Т.Карпош“

 

Подигање и уредување на јавни зелени површини се тековни активности на екипите, на повеќе локации низ градот, кои изминативе денови интензивно се лоцирани на Бул.„Христијан Тодоровски Карпош“.

На зелениот коридор долж булеварот од десна страна, се извршува реконструкција и уредување на парцелни зелени површини. Се работи на  нанесување на земја на површините, а се извршија и ископи - канали за поставување на хидрантска мрежа за полевање на зеленилото,  во должина од 650 метри, систем капка по капка, по што наредниот период ќе следи озеленување на просторот.

Дел од екипите работат и на доуредување на зелениот коридор на  Бул. „Србија“ се до делот пред кружниот тек. Во должина од 350 метри се возобнови зелениот простор, и се постави систем за полевање –капка по капка.

Воедно, во тек е и акцијата на екипите за кроење и обликување на високата вегетација низ градот, а исто така на сите реони низ градското зеленило се извршуваат активности на собирање на лисја од тревници, кроење на зеленилото, чистење на  смет и отпадоци низ зелените површини и парковите.

 

* * *

 

Ngritja dhe rregullimi i sipërfaqeve të gjelbëruara publike, përfshin aktivitete të vazhdueshme të ekipeve tona, të cilat gjatë ditëve që i lamë pas me intensitet janë fokusuar në bul. Hristijan Todorovski Karposh”.

Në korridorin e gjelbërimit përgjatë bulevardit nga ana e djathtë, po realizohet rikonstruksioni dhe rregullimi i sipërfaqeve të gjelbëruara në parcele. Po punohet në drejtim të derdhjes së dheut në sipërfaqet, por u realizuan edhe gërmime – hapje të kanaleve për vendosjen e rrjetit të hidrantit për ujitjen e gjelbërimit në një gjatësi prej 650 metra si dhe instalimi i sistemit pikë më pikë, pas kësaj në periudhën vijuese do të pasojë gjelbërimi i hapësirës.

Një pjesë e ekipeve po punon në drejtim të rregullimit të korridorit të gjelbërimit në bul. “Serbia” deri në pjesën para rreth rrotullimit. Në një gjatësi prej 350 metra u realizua ripërtëritja e hapësirës së gjelbëruar dhe u vendos sistemi i ujitjes pikë më pikë.

Gjithashtu, në rrjedhë është edhe aksioni i ekipeve të angazhuara për krasitjen dhe formimin e vegjetacionit të lartë nëpër mbarë qytetin. Në të njëjtën kohë nëpër të gjitha rajonet e përfshira me gjelbërimin urban po realizohen aktivitete lidhur me mbledhjen e gjetheve nga sipërfaqet  barishtore, krasitja e gjelbërimit, pastrimi i mbeturinave dhe i hedhurinave nëpër sipërfaqet e gjelbëruara dhe në parqet.

 

   

 

  

 

02.02.2018

 

  

 

 

  

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet