Усвоени повеќе одлуки за Јавното претпријатие

 

 

На вчерашната петта седница /31.01.2018 година/ на Советот на Град Скопје, на дневниот ред беа донесени  следниве одлуки кои се однесуваат на претпријатието:

   

-  Одлука за давање согласност на Програмата за изградба, одржување и користење на зелени површини за јавна употреба на подрачјето на град Скопје за 2018 година;

- Одлука за давање согласност на Инвестиционата програма на ЈП „Паркови и зеленило“ – Скопје за 2018 година;

- Одлука за субвенционирање на ЈП„Паркови и зеленило“ – Скопје

 - Одлука за давање согласност на Одлуката за продажба на опрема по пат на јавно надавање.


 

* * *  

 

 

Në seancën e djeshme /31.01.2018/ të pestë të Këshillit të Qytetit të Shkupit, u miratuan këto vendime që kanë të bëjnë me ndërmarrjen tonë:

 

      -   Vendimi për dhënie pëlqim Programit për ndërtim, mirëmbajtje dhe shfrytëzim të sipërfaqeve të gjelbëruara në territorin e qytetit të Shkupit për vitin 2018;

     -     Vendimi për dhënie pëlqim Programit për investime të NP “Parqe dhe gjelbërime” për vitin 2018;

      -    Vendimi për ndarjen e subvencioneve për  NP“Parqe dhe gjelbërime” – Shkup, dhe

      -   Vendimi për dhënie pëlqim Vendimit për shitjen e pajisjeve përmes ankandit publik gojorë.

 

 

   

01.02.2018

 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet