Прекопите во зелените површини сè повеќе го оштетуваат зеленилото

 

Со големото аерозагадување, издувните гасови од автомобилите, концентрацијата на популацијата во метрополите, се повеќе се наметнува потребата од поголемо значење  и одговорно однесување кон животната средина, нејзината  заштита и нега на јавните зелени површини и дрвата.

При извршување на тековните активности на терен, екипите  на ЈП Паркови и зеленило од повеќе реони, сè почесто забележуваат оштетувања – уништување на јавните зелени површини низ градското зеленило.

Прекопи, ископи, уништени тревни површини, оштетени и целосно уништени дрва, зимзелени садници, цветен расад, како и парковска урбана опрема што говори за несоодветно и неодговорно однесување кон животната средина.

Исто така при изведба, реконструкција или инфраструктурни зафати, каде се оштетува и загрозува просторот на јавното зеленило, апелираме да се внимава и постапува според Законот за урбано зеленило и Одлуката за комунален ред и сите правни лица, при активности на изведување на прекопи да се обратат и ги информираат службите на Јавното претпријатие „Паркови и зеленило“  и Град Скопје, за да може навреме да интервенираме и да ги спасиме и заштитиме садниците од уништување.

 


* * *

 

Për shkak të ndotjes së lartë të ajrit, gazrat e lëshuara nga automobilat, koncentrimin e popullatës në metropolet, gjithnjë e më shumë po imponohet nevoja për ti kushtuar më shumë rëndësi sjelljes së përgjegjshme ndaj mjedisit jetësorë, mbrojtjen e saj dhe kultivimin e sipërfaqeve të gjelbëruara publike dhe të drunjve.

Gjatë realizimit të aktiviteteve rrjedhëse në terren, ekipet e NP “Parqe dhe gjelbërime” në më shumë rajone, gjithnjë e më tepër po i vërejnë dëmtimet – shkatërrimet e sipërfaqeve të gjelbëruara publike nëpër parqet e qytetit.

Gërmime, sipërfaqe të shkatërruara të barit, drunj të dëmtuar dhe tërësisht të shkatërruar, gjithashtu vërehen edhe shkatërrime të fidanëve gjethembajtës, rasatit të luleve, si dhe shkatërrime të pajisjeve urbane të parqeve, që në vete flet qartë dhe zëshëm për sjelljen e pandërgjegjshme dhe të papërgjegjshme ndaj mjedisit jetësorë.

Gjithashtu gjatë aktiviteteve ndërtimore, rikonstruksioneve ose gjatë intervenimeve infrastrukturore, me ç’rast dëmtohet dhe cenohet hapësira e gjelbërimit publik, apelojmë që të mbahet llogari dhe të veprohet në pajtim me Ligjin për gjelbërimin urban dhe në pajtim me Vendimin për rendin komunal dhe të gjithë personat juridik, gjatë aktiviteteve të tyre në lidhje me gërmimet, detyrimisht të drejtohen dhe ti njoftojnë shërbimet e Ndërmarrjes publike “Parqe dhe gjelbërime” dhe Qytetin e Shkupit, që të na mundësohet intervenimi në kohën e duhur, me qëllim të shpëtimit dhe mbrojtjes së fidanëve nga shkatërrimi i  mundshëm.

 

 

 

  

 

24.01.2018

 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet