Кроење на дрва во општина Чаир

 

 

Во склоп на акцијата за чистење на скопските општини, која изминативе неколку дена се одвиваше на повеќе локации низ општина Чаир и општина Бутел, екипи од секторот „Дрвореди“ денес /22.01.2018 год./, извршија интервенција  на крошните на дрворедот на улица „Кемал Сејфула“.

Во координација со општина Чаир, службите на МВР и ЈП „Градски паркинг“ се изврши расчистување на теренот за подобра реализација и безбедност при реализација на активностите.

Со соодветна механизација екипите работеа на кроење и кастрење на дрва од левата и десната страна на улицата, како и утовар на дрва.

Редовното одржување и уредување на дрворедите во градските средини е од големо значење, како за правилниот раст на стеблата, така и за нивната естетска и безбедносна компонента.

Според планот за работа екипите деновиве работеа на ул.„Методија Митевски“ул.„Џон Кенеди“ул.„Македонско косовска бригада“ул.„Гоце Стојчевски“; ул.„Тале Христов“О.У.„Цветан Димов“, во с.Трубарево; ул.„Веселин Маслеша“бул.„АВНОЈ“; ул.„Радишанска“; бул.„В.С.Бато“ и во дворот на Клиниката за белодробни заболувања во Козле.


* * *


Në suaza të aksionit për pastrimin e komunave në qytetin e Shkupit, aksion ky i cili gjatë ditëve të kaluara u realizua në më shumë lokalitete të komunës së Çairit dhe komunës së Butelit, ekipet e sektorit “Aletë e drunjve” sot më datën 22.01.2018, realizuan intervenime në aletë e drunjve në rrugën “Kemal Sejfulla”.

Në koordinim me komunën e Çairit dhe me shërbimet e MPB-së dhe të NP “Parkingu i qytetit” u realizua edhe pastrimi i terrenit për realizim të mirëfilltë dhe të sigurt të këtyre aktiviteteve.

Me mekanizmin përkatës, ekipet punuan për krasitjen dhe rregullimin e drunjve nga ana e majtë dhe e djathtë e rrugës së lartpërmendur, si dhe ngarkimin e degëve të prera.

Mirëmbajtja e rregullt dhe rregullimi i aleve të drunjve në mjediset urbane ka një rëndësi të madhe, si për rritjen e duhur të drunjve, ashtu edhe për aspektin estetik dhe të sigurisë.

Në pajtim me planin e punës, ekipet tona këto ditë punuan në rr. “Metodija Mitevski”; rr. “Xhon Kenedi”; rr. “Brigada Maqedono – Kosovare”; rr. “Goce Stojçevski”; rr. “Tale Hristov”; SH.F. “Cvetan Dimov”, në fshatin Trubarevë; rr. “Veselin Maslesha”; bul. “KAÇKM”; rr. “Radishanska”; bul. “V.S.Bato” si dhe në oborrin e Klinikës për sëmundjet e mushkërive në Kozle.

 

  

 

  

 

22.01.2018

 


 

 

 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet