Седница на Управен одбор на ЈП

 

На седницата што се одржа на 09.01.2018 година /вторник/ на Управниот  одбор на ЈП Паркови и зеленило, на која присуствуваа Директорот, членовите на Управниот одбор и лица од стручните служби на Јавното претпријатие, по точките од дневниот ред се донесоа:

1.Одлука за усвојување на Програмата за изградба, одржување и користење на зелени површини за јавна употреба на подрачјето на Град Скопје за 2018 година.

2.Одлука за усвојување на Инвестиционата програма на ЈП Паркови и зеленило за 2018 година.

3.Одлука за усвојување на Годишниот план за јавни набавки за 2018 година на ЈП Паркови и зеленило – Скопје.

4.Одлука за усвојување на финанасиски план на ЈП Паркови и зеленило за 2018 година.

5.Одлука за утврдување на благајнички максимум.

6.Одлука за продажба на расходовани основни средства – реквизити од Луна ДООЕЛ со усно јавно наддавање.

 


* * *


Në seancën e Këshillit drejtues të NP “Parqe dhe gjelbërime” të mbajtur më datën 09.01.2018 ( e martë), ku morën pjesë drejtori i ndërmarrjes, anëtarët e këshillit drejtues si dhe të punësuarit e shërbimeve profesionale pranë ndërmarrjes publike,  në bazë të pikave të rendit të ditës u miratuan:

1. Vendimi për sjelljen e Programit për ndërtim, mirëmbajtje dhe shfrytëzim të sipërfaqeve të gjelbëruara për përdorim publik në territorin e Qytetit të Shkupit për vitin 2018;

2. Vendimi për sjelljen e Programit për investime të NP “Parqe dhe gjelbërime” për vitin 2018;

3. Vendimi për sjelljen e Planit vjetor për furnizime publike për vitin 2018 të NP “Parqe dhe gjelbërime” – Shkup;

4. Vendimi për sjelljen e Planit financiar të NP “Parqe dhe gjelbërime” për vitin 2018;

5. Vendimi për përcaktimin e maksimumit të arkës;

6. Vendimi për shitjen e mjeteve të tjetërsuara – rekuizitave nga ”Luna” SHPKTHP përmes ankandit publik gojorë.

 

 

 

 

 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet