Интензивно чистење на скопските општини

 

Со соодветна механизација и машини од раскрсницата помеѓу ул.„Џон Кенеди“ и ул.„Македонска Косовска Бригада“ започна акцијата за масовно чистење на скопските општини.

Во организација на Град Скопје, а во соработка со општина Чаир, екипите на ЈП „Паркови и зеленило“ и ЈП „Комунална хигена“ наредниов период ќе работат на активности од своите надлежности, за подобрување на чистотата во урбаните делови.

- Зеленилото како значаен и составен дел од градските средини бара редовно одржување со сите можни мерки и активности. Нашите екипи ќе придонесат за подобрување на проблемот со аерозагаденоста и чистотата на животната средина – истакна директорот.

- Тој, исто така напомена дека општина Чаир е трета по ред општина со зеленило, на територија на град Скопје, и дека се потребни вакви акции, како би се помогнало за прочистување на воздухот од загаденоста од издувните гасови од автомобилите и прашината во градските средини.

Со операции за чистење и средување на зелените површини и улиците ќе се опфатат булеварското зеленило, блоковското зеленило и парковите. За подобрување на условите и создавање на микроклиматски и санитарно – хигенски услови на животната средна, акцијата продолжува наредниот период во останатите скопски општини.


* * *Me mekanizimin dhe makinat përkatëse, nga udhëkryqi në mes rr. “Xhon Kenedi” dhe rr. Brigada Maqedono  Kosovare” filloi aksioni për pastrim masovik të komunave në qytetin e Shkupit.

Në organizim të Qytetit të Shkupit, dhe në bashkëpunim me komunën e Çairit, ekipet e NP “Parqe dhe gjelbërime” dhe NP “Higjiena komunale” gjatë periudhës së ardhme do të angazhohen në suaza të kompetencave të tyre, me qëllim të përmirësimit të pastërtisë në pjesët urbane.

 

-   Gjelbërimi si pjesë e rëndësishme dhe përbërëse e mjediseve urbane, kërkon mirëmbajtjen e rregullt me të gjitha masat dhe aktivitetet e mundshme përcjellëse. Ekipet tona do të kontribuojnë për përmirësimin e problemit lidhur me ndotjen e ajrit dhe pastërtisë së mjedisit jetësorë – theksoi drejtori i ndërmarrjes.

-      Ai, gjithashtu theksoi se komuna e Çairit është komunë e tretë për nga gjelbërimi në suaza të territorit të Qytetit të Shkupit dhe se nevojiten këso lloje të aksioneve, me qëllim që të kontribuohet për pastrimin e ajrit nga ndotjet e gazrave nga automobilat dhe nga pluhuri i mjediseve urbane.

Me operacionet për pastrimin dhe rregullimin e sipërfaqeve të gjelbëruara dhe të rrugëve, do të përfshihet edhe gjelbërimi i bulevardeve, gjelbërimi i blloqeve dhe i ai i parqeve. Me qëllim të përmirësimit të kushteve si dhe për krijimin e kushteve më të volitshme mikro – klimaterike dhe sanitaro – higjienike të mjedisit jetësorë, aksioni do të vazhdojë gjatë periudhës së ardhme edhe në komunat tjera të qytetit të Shkupit.

 

  

 

  

 

ГАЛЕРИЈА

 

10.01.2018

 

 

 

 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet