Започнува акција за чистење на скопските општини

 

Утре /10.01.2018/ ќе започне голема Акција за чистење на општина Чаир во која учествуваат секторите градско зеленило, вонградско зеленило, механизација и дрвореди. Во соработка со општината ќе се работи на чистење на јавните зелени површини долж градските улици и останатите урбани делови во општината. Предвидени се следниве активности:

-Чистење на зеленилото што се наоѓа долж улиците и булеварите;

-Косење на трева, кастрење на гранки од дрва, кроење на грмушки;

-Кастрење на гранки од дрва што надвиснале над улиците и

претставуваат потенцијална опасност по безбедноста на граѓаните и  сообраќајот;

-Сечење на дрва по решение;

-Кастрење на гранки околу канделабри;

-Кастрење на гранки од дрва, кроење на грмушки, собирање на лист,   чистење и уредување на зеленилото во парковите.

Во спроведување на акцијата ќе се вклучат околу 60-ина работници од неколку сектори, кои ќе бидат распределени во пунктовите  во Чаир, Топанско поле, Бутел и Шуто оризари, со потребни машини и механизација  од 5 камиони, 3 камиони - ѓубретарки и 2 платформи.

Планираната акција ќе се одвива етапно  на следниве локации:

Реон Топанско поле

 

-         Бул. „ Македонска Косовска Бригада “

-         Ул. „ Методија Митевски “

-         Ул. „ Дижонска “

-         Ул. „ Втора Македонска Бригада “ долж Скопје Север

-         Ул. „ Костурска “Ул. „ Методија Митевски “ бр.6

-         Ул. „ Никола Малешевски “ бр.20

-         Ул. „ Методија Митевски “ бр.6

-         Ул. „ Методија Митевски “ бр. 8-10

-         Ул. „ Методија Митевски “ бр. 9/7 

-         Ул. „ Методија Митевски “ бр. 3-5

-         Ул. „ Дижонска “ бр. 134 A

 

Реон Чаир

-         Ул. „ Кемал Сејфула “ бр 8 А

-         Ул. „ Павле Илиќ “ и ул. „ Вуковарска “

-         Ул. „ Ресенска “ бр. 1,3,5 

-         Парк Чаир

-         Ул. „ Добри Даскалов “

-         Ул. „ Крсте Асенов “  бр. 2

-         Ул. „ Струмичка “

-         Бул. „ Цветан Димов “

 

Оваа акција продолжува и наредниот период и  ќе се одвива  етапно  во останатите општини на територија на Град Скопје.

 

* * *Nesër /10.01.2018/ do të filloj Aksioni i madh për pastrimin e Komunës së Çairit, në të cilin do të marrin pjesë sektorët: gjelbërimi urban, gjelbërimi jashtë urban, mekanizimi dhe aletë e drunjve.

Në bashkëpunim me komunën e Çairit do të realizohen aktivitete punuese në lidhje me pastrimin e sipërfaqeve të gjelbëruara publike përgjatë rrugëve të qytetit dhe në pjesët tjera urbane në suaza të kësaj komune.

Janë paraparë këto aktivitete vijuese:

 

 -Pastrimi i gjelbërimit që gjendet përgjatë rrugëve dhe bulevardeve;

 -Kositja e barit, prerja e degëve të drunjve, krasitja e kaçubave;

 -Krasitja e degëve të drunjve që varen mbi rrugët, dhe që paraqesin rrezik

   potencial mbi sigurinë e qytetarëve dhe komunikacionit;

 -Prerja e drunjve në pajtim me aktvendimet e miratuara;

 -Krasitja e degëve përreth kandelabrave;

 -Krasitja e degëve të drunjve, krasitja e kaçubave, mbledhja e gjetheve, pastrimi dhe rregullimi i gjelbërimit në parqet.

 Në realizimin e këtij aksioni do të përfshihen rreth 60 –të punëtorë nga disa sektorë, të cilët do të përcaktohen në punktet përkatëse në Çair, Fushë Topanë, Butel dhe në Shuto Orizare, me makinat dhe mekanizimin e nevojshëm prej 5 kamionëve 3 kamionëve – mbeturina mbledhëse dhe 2 platforma.

Aksioni i planifikuar do të zhvillohet në etapa në këto lokalitete vijuese:

 

Rajoni – Fushë Topanë

 

-         Bul. “Brigada Maqedono – Kosovare”

-         Rr. “Metodija Mitevski”

-         Rr. “Dizhonska”

-         Rr. “Brigada e dytë maqedonase”, përgjatë Shkupi Veri

-         Rr. Kosturska, rr. “Metodija Mitevski” nr. 6

-         Rr. “Nikolla Maleshevski” nr. 20

-         Rr. “Metodija Mitevski” nr. 6

-         Rr. “Metrodija Mitevski” nr. 8-10

-         Rr. “Metrodija Mitevski” nr. 9/7

-         Rr. “Metrodija Mitevski” nr. 3-5

-         Rr. “Dizhonska”nr. 134 A

 

Rajoni - Çair

-         Rr. Qemal Sejfulla” nr. 8 А

-         Rr. “Pavle Iliq” dhe rr. “Vukovarska”

-         Rr. “Resenska” nr. 1,3,5

-         Parku i Çairit

-         Rr. “Dobri Daskallov”

-         Rr. “Kërste Asenov” nr. 2

-         Rr. “Strumiçka”

-         Bul. “Cvetan Dimov”

 

Ky aksion do të vazhdojë edhe në periudhën e ardhme dhe do të zhvillohet në etapa edhe në komunat tjera në territorin e Qytetit të Shkupit.

 

09.01.2018 

 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet