Уништен парковски инвентар

 

Изминатиов период чуварските служби на ЈП „Паркови и зеленило“ на реонот во парк - шумата „Водно“ увидоа уништување на повеќе парковски елементи. Сè почесто се среќаваат уништени и оштетени информативни табли, корпи за отпадоци, оштетувања на видиковци, парковски клупи и маси за посетителите, што говори за вандалско и несовесно однесување кон истите. Потребата и значењето на парковскиот инвентар и нивната намена за одмор и рекреација е сè поголема, особено во градските средини, како составен дел од програмската содржина при посета на парк – шумите, парковите и урбаното зеленилото. Оттука апелираме до посетителите да се однесуваат совесно и одговорно кон урбаната парковска опрема, како и кон природата.

 

* * * 

 

Gjatë periudhës së kaluar, shërbimet e rojeve pranë NP “Parqe dhe gjelbërime” – Shkup, në rajonin e park – pyllit “Vodno” evidentuan shkatërrimin e më shumë elementeve të parqeve. Gjithnjë e më shpesh po hasen dëmtime dhe shkatërrime të tabelave informative, shportave për mbeturina, dëmtime të vend panoramave, ulëseve dhe tryezave të dedikuara për vizitorët e parqeve, fakt ky i cili flet në vete për sjelljen vandale dhe të pandërgjegjshme ndaj këtyre elementeve. Nevoja dhe rëndësia e inventarit të parqeve si dhe qëllimi i tyre për pushim dhe rekreacion është gjithnjë më i madh, në veçanti në mjediset urbane, si pjesë përbërëse e përmbajtjes programore gjatë vizitës së park – pyjeve, parqeve dhe të gjelbërimit urban.

Prej këtu apelojmë deri te vizitorët që me përgjegjësi dhe me vetëdije të lartë të sillen ndaj pajisjeve urbane në parqet, si dhe ndaj natyrës.

 

  

 

02.01.2018

 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet