Уредување на зелениот појас на булевар „Србија“

 

На булевар „Србија“ периодов екипи на ЈП „Паркови и зеленило“ етапно извршуваат подигање и уредување на ново зеленило на јавни површини и реконструкција на јавно зеленило оштетено при вршење на комунални инфраструктурни објекти.

Поточно, на потег од кружниот тек кај Цементара сè до улица „Христо Татaрчев“ се извршија активности на реконструкција и уредување на булеварското зеленило. Уредување и зазеленување со поставување на систем капка по капка се изврши на зеленилото на кружниот тек, околу 3000 m2 странично зеленило, како и булеварска средишна жарадиниера, по што напролет ќе следи и хортикултурно доуредување.

Исто така, екипи од секторот „Подигање зеленило“ работат и на локации на улица „Февруарски поход“ и булевар „Трета македонска бригада“.

 

* * * 


Në bulevardin “Serbia”, në këtë periudhë ekipet e NP “Parqe dhe gjelbërime” në faza po realizojnë ngritjen dhe rregullimin e gjelbërimit të ri në sipërfaqet publike si dhe rikonstruksionin e gjelbërimit ekzistues publik, gjatë realizimit të objekteve të infrastrukturës komunale.

Më saktë, përgjatë rrethrrotullimit afër Çimentores deri në rrugën “Hristo Tatarçev” u realizuan aktivitete lidhur me rikonstruksionin dhe rregullimin e gjelbërimit të bulevardit. Rregullimi dhe gjelbërimi me vendosjen e sistemit pikë më pikë u realizua mbi: gjelbërimin e rreth rrotullimit, afro 3000 m2 të gjelbërimit anësorë, si dhe në zhardinerinë e mesme të bulevardit, pas kësaj në pranverë do të pasoj edhe rregullimi hortikulturorë.

Po ashtu, ekipet nga sektori “Ngritja e gjelbërimit” po punojnë edhe në lokalitetet në rrugën “Ofensiva e shkurtit” dhe në bulevardin “Brigada e tretë maqedonase”.

 

 

  

 

29.12.2017

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet