На Водно нови видиковци и детски реквизити!

 

 

Изминатиов период екипите на ЈП Паркови и зеленило од секторот „Вонградско зеленило“ извршија поставување на нови парковски елементи изработени од дрво на повеќе локации во парк – шумата Водно. Два големи детски реквизити се поставени кај хотел „Водно“ и кај Марково Крувче, а еден помал детски реквизит е поставен на патот за Сончев Град. За поидеална рекреација на граѓаните се поставени и нови видоковци на локациите кај Панорама, на патот за Сончев Град, кај Детското одмаралиште, на патот за Нерези, под средно Водно и кај Долги рид.

Освен поставувањето на новите реквизити и видиковци, исто така е извршена реконструкција на постоечките клупи и маси на средно Водно, како и на другите парковски елементи кои беа оштетени и стари.

Сите граѓани се добредојдени да се релаксираат и уживаат во природата на Водно користејќи ги овие елементи, но и да ги чуваат и совесно да се однесуваат кон истите.

 

 

* * *  

  

Në “Vodno” vend - panorama dhe rekuizita të reja për fëmijët!

 

Gjatë periudhës së kaluar, ekipet e NP “Parqe dhe gjelbërime” nga sektori “Gjelbërimi jashtë urban” realizuan vendosjen e elementeve të reja të parqeve, të punuara nga druri në më shumë lokalitete në park – pyllin “Vodno”. Dy rekuizita të mëdha për fëmijët janë vendosur në afërsi të hotel “Vodno” dhe afër vendit të quajtur “Markovo Kruvçe”, kurse një rekuizitë më e vogël për fëmijët është vendosur në rrugën për në Qytetin e Diellit. Për një rekreacion më ideal të qytetarëve, janë vendosur edhe vend - panorama të reja në lokalitetin “Panorama”, në rrugën për në Qytetin e Diellit, afër pushimores për fëmijët, në rrugën për në Nerez, nën Vodno të mesme dhe në vendin e quajtur “Shpati i gjatë”.

Përskaj vendosjes së rekuizitave dhe vend - panoramave të reja, gjithashtu është realizuar rikonstruksioni i tryezave dhe ulëseve ekzistuese në Vodno të mesme, si dhe janë rikonstruktuar edhe elementet tjera të parqeve të cilët më parë ishin të dëmtuar dhe skaduar.

Të gjithë qytetarët janë të mirëseardhur që të relaksohen dhe të kënaqen në natyrën e Vodnos, duke i shfrytëzuar këto elemente, por edhe ti ruajnë dhe me ndërgjegje dhe vetëdije të sillen me të njëjtit.

 

 

   

   

25.12.2017

 

 

 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet