Акција во Градски парк

 

 

Вчера во вториот дел на Градскиот парк екипи на ЈП „Паркови и зеленило“ започнаа  акција за генерално есенско чистење на парковското зеленило. Со околу 30 – тина лица, употреба на возила и соодветна механизација, се интервенирше на одржувaње на вегетацијата, кроење и кастрење на дрвја и грмушки, собирање на лисја од тревната површина и собирање и расчистување на смет и отпадоци. Со овие активности покрај одржување на чистотата, се овозможува зеленилото и дрвјата да бидат во состојба за презимување. Исто така изминатиов период се изврши уредување на цветните рундели со садење на сезонски цветен расад. Овие акции се спроведуваат напролет и наесен како редовно – тековно одржување на парковското, булеварското и блоковското зеленило на територија на град Скопје.

Акцијата ќе продолжи и наредната недела.

 

 

* * * 

 

Aksioni në Parkun e qytetit


Dje, në pjesën e dytë të Parkut të qytetit ekipet e NP “Parqe dhe gjelbërime” filluan me aksionin e vjeshtës për pastrim të përgjithshëm të gjelbërimit të parkut. Me rreth 30 – të persona si dhe me shfrytëzimin e automjeteve dhe mekanizimit përkatës, u realizuan intervenime lidhur me mirëmbajtjen e vegjetacionit, krasitjen dhe rregullimin e drunjve dhe të kaçubave, mbledhjen e gjetheve nga sipërfaqet barishtore si dhe mbledhjen dhe pastrimin e mbeturinave dhe hedhjeve të ndryshme.

Me këto aktivitete përskaj mirëmbajtjes së pastërtisë, mundësohet që gjelbërimi dhe drunjtë të jenë në gjendjen për hibernacion. Gjithashtu, gjatë periudhës së kaluar u realizua edhe rregullimi i rondelave lulore me mbjelljen e rasatit të luleve sezonale.

Këto aksione realizohen gjatë pranverës dhe vjeshtës si mirëmbajtje rrjedhëse dhe e rregullt e gjelbërimit të parqeve, bulevardeve dhe blloqeve në territorin e qytetit të Shkupit.

Aksioni do të vazhdojë edhe gjatë javës së ardhme. 


  

22.12.2017

 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet