Новиот директор на ЈП „Паркови и зеленило“ Ardijan Muςa го одржа првиот состанок

 

Денес во просториите на ЈП „Паркови и зеленило“ се одржа прв состанок на новиот директор Ardijan Muςa со раководителите на Секторите и одделенија на Јавното претпријатие. На колегиумот новиот директор Ardijan Muςa разговараше за состојбата на комуналното претпријатие, сублимирајќи и дискутирјќи  за моменталните проблеми и потреби на претпријатието, како и за понатамошната работа, задачи и визија.

Исто така на средбата се разговараше и за Предлог – Програмата за работа на претпријатието за 2018 година која треба да ја усвои Советот на Град Скопје. Во соработка со Градот Скопје директорот информираше дека се разгледани можностите за зголемување на јавните зелени површини во градот, и насоките за заштита на животната средина.

Исто така на средбата беа разменети  искуства за работните активности на претпријатието. 

Инаку директорот Ardijan Muςa доаѓа од Министерството за труд и социјална политика, работејќи како државен советник, со завршен Филозофски факултет на Институтот за социјална работа и политика, каде ги завршува и магистерските студии. Директорот Muςa има завршено  докторат на Правниот факултет на Европскиот Универзитет, а во тек ги реализира и докторските студии на Институтот за социјална работа и политика на Филизофскиот факултет во Скопје.

 

 

Drejtori i ri i NP “Parqe dhe gjelbërime”, z. Ardijan Muça e mbajti takimin e parë

 

Sot në hapësirat e NP “Parqe dhe gjelbërime” – Shkup, u mbajt takimi i parë i drejtorit të ri z. Ardijan Muça me drejtuesit e Sektorëve dhe seksioneve të Ndërmarrjes publike. Në kolegjiumin, drejtori i ri z. Ardijan Muça zhvilloi bisedime në lidhje me gjendjet në ndërmarrjen publike komunale, duke sublimuar dhe diskutuar në lidhje me problemet aktuale dhe nevojat e ndërmarrjes publike, si dhe për funksionimin e mëtutjeshëm, detyrat dhe vizionin e ndërmarrjes.

 

Po ashtu, në këtë takim u diskutua edhe për Propozim – Programin e punës së ndërmarrjes për vitin 2018, i cili duhet të miratohet nga ana e Këshillit të Qytetit të Shkupit. Në bashkëpunim me Qytetin e Shkupit, drejtori i njoftoi të pranishmit se janë shqyrtuar mundësitë për zmadhimin e sipërfaqeve të gjelbëruara publike në qytet si dhe janë shqyrtuar udhëzimet e dhëna për mbrojtjen e mjedisit jetësorë.

 

Gjithashtu në këtë takim u shkëmbyen përvojat në lidhje me aktivitetet punuese të ndërmarrjes.

 

Vlen të theksohet fakti se z. Ardijan Muça vjen nga Ministria për punë dhe politikë sociale, ku ishte i angazhuar si këshilltarë shtetërorë, ai ka kryer fakultetin e filozofisë, instituti për punë dhe politikë sociale, ku i përfundoi edhe studimet e magjistraturës. Drejtori Muça, ka përfunduar edhe studimet e doktoraturës në Fakultetit juridik pranë Universitetit Evropian, dhe në rrjedhë i realizon edhe studimet e doktoraturës në Institutin për punë dhe politikë sociale pranë Fakultetit të filozofisë në Shkup. 

 

 

  

 

18.12.2017

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet