Ценовник за утврдување на вредност на хортикултурно уредени зелени површини Ценовник за саден материјал на ЈП „Паркови и зеленило“ - Скопје